Eenheid
Openbaring
De Wegrukking
The Rapture
ACTUEEL
Risicoanalyse
TIK, TIK, TIK...
Oproepen
3 in 1 ?
Vergeving
Wet en Genade
Werken
Leiderschap
Tienden
Valse profeten

TIK,TIK,TIK...............

Christenen zijn er, zo te zien, voornamelijk goed in bij zichzelf en anderen een hopeloos verdeelde indruk te maken wanneer het om Israël, de eindtijd, de Dag des Heeren, de Opname en de Wederkomst gaat. En dat terwijl het één en ander toch heel duidelijk beschreven staat.

In de speculaties bijvoorbeeld, die er zo ten beste worden gegeven is er één ding heel opvallend. Zo wordt er uiteraard door de olieramp in de golf van Mexico een vrij duidelijk licht geworpen op de woorden "En het derde deel van de zee werd bloed....." De bloedrode zee die er op wijd circulerende video's van de ramp te zien is ( http://www.youtube.com/watch?v=r9t6hlXwyKg ) geeft voor elke lezer van Openbaring te denken. Weer iets onthuld van de vorm die de gebeurtenissen aan zullen nemen. Die woorden worden echter voorafgegaan door nog wat anderen "..en er werd iets, als een grote berg brandend van vuur , in de zee geworpen." In veel speculaties wordt het één letterlijk en het ander geestelijk uitgelegd. In de trant dat BP een berg van een international zou zijn die door het één en ander over de kop zal gaan. Of Obama die in een onhoudbare positie terechtkomt en zijn presidentschap kwijtraakt. Ik vind het wat vaag. En binnen een verslag de ene zin geestelijk en de volgende letterlijk interpreteren zonder dat er een duidelijke indicatie voor bestaat is iets wat ik zoveel mogelijk vermijd, hoewel ik het als mogelijkheid niet wil uitsluiten.

In het woordelijk verslag wat Johannes doet over wat hij ziet, is deze gebeurtenis verbonden aan de tweede bazuin. En het lijkt mij duidelijk wanneer wij alles letterlijk lezen dat er gesproken wordt over een meteoor die boven een olie/gasbel (-lek?) in zee stort en een vervuiling veroorzaakt die vele malen groter zal zijn dan wat er nu in de golf van Mexico gebeurd is. Dat ligt er in de toekomst. De Bijbel spreekt van weeën wanneer het over deze dingen gaat. Meer van hetzelfde, steeds heftiger. Maar we zijn nog niet bij de volledige vervulling van de beschrijving van de gevolgen van de tweede bazuin. Het blijft een open vraag of de situatie daar onder controle te brengen is of uitloopt op wat er in die verzen in Openbaring beschreven staat. Wel zijn er heel hardnekkige berichten over een werkelijke omvang die veel groter zou zijn dan tot nu toe naar buiten wordt gebracht en een situatie die letterlijk het explosieve zou benaderen. Foxnews bericht over minstens twee andere grote olielekken die zijn waargenomen op mijlen afstand van elkaar. Er is gewoon niet genoeg van dat corexitgif meer om het allemaal in het water en op de bodem te houden. En waar dat wel gebeurd gaat alles dood. De zeebodem is een onmisbare factor in de voedselkringloop. Toch schijnt men dat liever te doen dan die grote hoeveelheden olie zich te laten verzamelen op de oppervlakte, wachtend op een "slimme" terrorist die zich met een brandend fakkeltje uit een helikopter laat droppen. Of een blikseminslag met eenzelfde gevolg. Een spontane ondergrondse explosie is bij gebrek aan zuurstof niet iets wat ik me zonder vulkanische activiteit op de zeebodem voor kan stellen. Wel een methaanwolk die uit afkoelend zeewater opstijgt. Er duikt echter ook een bericht op van metingen door boeien dat er plekken zijn waar de zeebodem bijna 4 meter per dag omhoog komt. In dit stadium kan het dus ook nog ondergronds exploderen of "gewoon" openbarsten. Dan praten wij echter niet meer over gaten van een voetbalveld groot en dan is het dus wel zeker dat daar een situatie kan ontstaan met gevolgen die de huidige ver overstijgen.

Veel ogen zijn ook gericht op Israël en de omringende staten. Veel van de eindtijdprofetiën handelen over Jeruzalem en Israël maar door een herhaling van gelijksoortige gebeurtenissen met de zelfde betrokkenen is het wat moeilijk alles de goede plaats te geven. Een ingang is ons door Jesaja aangegeven. In hoofdstuk 13 van zijn boek kunnen we algauw een beschrijving lezen van de invasie in Irak, gevolgd door de aankondiging van de dag des Heeren en een beschrijving van een succesvolle aanval van Iran. Deze gebeurtenissen worden gevolgd door een totale verwoesting van Babylon en grote schade in de omringende landen. Ook in Israël. Via Openbaring komen we te weten dat die verwoesting middels een gigantisch grote aardbeving plaats zal vinden. De aardbeving op zich wordt beschreven in samenhang met het zesde zegel. Dus nog voor het klinken van de bazuinen.

Hoever is Iran reeds gevorderd met de voorbereidingen voor hetgeen er in Jesaja 13 staat beschreven? Dat is uiteraard niet tot in details publiek bekend. Dat zware en techno-industrie, leger, marine en luchtmacht zich al meer dan 30 jaar in een heftige ontwikkeling richting supermacht bevinden is wel bekend. En in zo een situatie is de voorsprong die je op kunt bouwen vanuit een aanvankelijke achterstand toch wel iets wat bijna een natuurwet in zulke ontwikkelingen is. Zeker met een pipeline naar de techno-ontwikkelingen in het verre oosten en de olie inkomsten om het geheel te financieren. De machtspositie die zij daarmee in de regio hebben opgebouwd wordt slechts betwist door de aanwezigheid van Israël en de buitenlandse troepen.

Wat willen zij nog meer voordat het tot de situatie komt zoals die in Jesaja 13:14/18 beschreven staat? Dat is een open vraag waar wellicht maar gedeeltelijk duidelijkheid in te krijgen is. De dhimmy's zijn weer eens in die al heel grijsvertoonde truc getuind die de moslim zo graag uithaalt. Turkije die een complete draai naar Iran maakt en zo dus stevig op weg is, net als Iran, na een innige periode van partnerschap en steun met en van het westen, zich met de oogst daarvan aan de andere kant te scharen. Dat is geen geringe versterking van de strategische positie en mogelijkheden. Wat ik aan zie komen is dat zij zitten te springen om niet door derden blokkeerbare satellietverbindingen en ook denk ik dat meerdere werkende atoombommen op het wenslijstje van Teheran staan. Aan beide dingen wordt heel hard gewerkt.

Turkije is in de ruimtetechnologie ongeveer even ver als Iran. Zij lanceren dit jaar een eigen fabrikaat satelliet en hebben aan de samenwerking met het westen verscheidene communicatiesatellieten overgehouden. Zij plannen de lancering in 2011 van een state of the art waarnemingssatelliet voor de regio. En van Iran heb ik een bericht gelezen waarin zij een programma voor de bouw van 7 satellieten aankondigden. Dat was ter gelegenheid van de laatste geslaagde lancering van een proefsatelliet in februari vorig jaar (2009).

Verder kan ik niets bedenken wat daar nog aan toegevoegd zou moeten worden behalve dan de triggerevent die het in beweging zal zetten. Het is er allemaal al. Drones, minisubs, EMP wapens, hovercrafts, raketten en heel veel conventionele wapens. En bovenal uiteraard de mensen die bereid zijn al dat tuig in te zetten en te bedienen met een fanatisme wat geen weerga kent. Zou een ramp zoals die zich nu dreigt te ontwikkelen in de regio van de golf van Mexico de posities in Afghanistan en Irak voor de US logistiek onhoudbaar maken? Wat zijn de gevolgen als daar gaten maatje voetbalveld of iets dergelijks ontstaan en het zaakje begint te branden door een blikseminslag? Of als men (wie dan ook) er per ongeluk een fakkeltje in laat vallen? Als dat een mogelijkheid is, lijkt het mij dat we er op kunnen wachten. Getuige het feit dat er uiterst giftige stoffen gebruikt mogen/mochten worden om de olie van de oppervlakte weg te houden denk ik wel dat men met dergelijke dingen rekening heeft gehouden. Het belangrijkste doel van Iran blijft uiteraard Jeruzalem en er wordt veel minder retoriek besteed aan Irak en Afghanistan. Breekt die oorlog om Irak/Jeruzalem in de nabije toekomst uit? Alles wijst erop. Maar de beschrijving daarvan is niet die van Armageddon.


Jesaja 29:3 Dan zal Ik Mij rondom tegen u legeren en u met wachtposten insluiten en schansen tegen u opwerpen.

Jesaja 29:4 Dan zult gij diep uit de grond spreken en uw woord zal uit het stof gedempt opklinken; als van de geest van een dode zal uw stem uit de grond komen en uw woord zal uit het stof piepen.

Jesaja 29:5 Maar de menigte uwer vijanden zal worden als fijn stof en de menigte der geweldenaars als wegstuivend kaf; onverwachts, plotseling zal het geschieden.

Jesaja 29:6 Gij zult door de HERE der heerscharen bezocht worden met donder, aardbeving en geweldig gedreun, wind, storm en verterende vuurvlam.

Jesaja 29:7 En als een droom, een nachtgezicht, zal de menigte van al de volken worden, die ten strijde trokken tegen de Vuurhaard, ja, allen die hem en zijn verschansingen bestreden, en die hem in het nauw brachten.

Jesaja 29:8 En het zal zijn, zoals wanneer een hongerige droomt, dat hij eet, maar als hij ontwaakt, is hij nog onverzadigd; en zoals wanneer een dorstige droomt, dat hij drinkt, maar als hij ontwaakt, is hij nog uitgeput en dorstig; zo zal het zijn met de menigte van alle volken, die tegen de berg Sion ten strijde trekken.

Dat is de van toepassing zijnde beschrijving van de voorlopig laatste fase in het conflict zoals we dat nu kennen. Het volgende gewelddadige hoogtepunt daarin is ongeveer zeven jaar later bij de Wederkomst en het begin van het Koninkrijk. En de laatste keer dat er een oorlog wordt uitgevochten in Israël is ongeveer duizend jaar later aan het einde daarvan. Maar voor nu is het zo dat Iran en bondgenoten Irak "bevrijden" en op het moment dat zij zich rond Jeruzalem legeren vindt in de regio die gigantische aardbeving plaats die letterlijk alles ontregelt. Dat markeert tevens het begin van de gerichten over de naties zoals die beschreven staan in Jeremia 25:15 en verder.


Jeremia 25:29 want zie, in de stad waarover mijn naam is uitgeroepen, begin Ik rampen te brengen, en zoudt gij dan vrij uitgaan? Gij zult niet vrij uitgaan, want het zwaard roep Ik op tegen alle bewoners der aarde, luidt het woord van de HERE der heerscharen.


Meer van wat er daarna in Jeruzalem en omstreken gebeurt kunnen we lezen in Sefanja. Met de heilsbelofte aan de volkeren en het overblijfsel van Israël. Deze gebeurtenissen markeren het einde van de zegels en het begin van de bazuinen.


Openbaring 7:9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. Openbaring 7:13 En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? Openbaring 7:14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.

.Na de aardbeving (zesde zegel), die op vele plaatsen in de Bijbel in samenhang met de volgende verschijnselen beschreven wordt; ".....de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen....." en vóór het zevende zegel en de bazuinen wordt daar die immense vergadering in de Hemel beschreven. Vergaderd door de engelen zoals beschreven in Mattheus 24: 29/31. Vanaf nu vooruit gekeken is het dus zo dat er nog maar twee gebeurtenissen hoeven plaats te vinden voordat die aardbeving en direct daarop de vergadering van de uitverkorenen een feit wordt. Een aanval in Irak en een aanval op Jeruzalem/Israël.

Tot nu toe is de ramp in de Golf van Mexico te herleiden tot een aantal menselijke fouten en factoren. Ik zie er nog geen duidelijk ingrijpen van God in. Anders zou ik ook met een probleem komen te zitten. Dan zouden wij ons namelijk tegelijkertijd in (het tijdperk van) het vijfde zegel alswel dat van de tweede bazuin bevinden en dat gaat er bij mij wat moeilijk in. Althans in die zin dat ik er persoonlijk verder chronologisch helemaal geen touw meer aan vast zou kunnen knopen indien dat waar zou blijken te zijn. De tweede bazuin aan het klinken terwijl het zesde zegel nog niet geopend is? Iets zegt mij dus dat de situatie in de Golf van Mexico zich dus voorlopig nog niet naar de in Openbaring 8:8 beschreven climax zal ontwikkelen.

Hoe het verder ook zij, wij worden tot hele andere dingen geroepen dan ons daar overmatig druk om te maken. Hoe meer problemen er in de wereld ontstaan des te dichterbij is onze verlossing in Jeshua. Te midden van door de mensen en de natuur veroorzaakte rampen, crisis, en wat daar volgens Openbaring nog bovenop komt, zal ons geloof beproefd worden. Zullen wij dan christenen zijn en ons als zodanig gedragen? Kunnen wij de blik op het Koninkrijk en hetgeen wat boven is gericht houden? Want dat blijft de essentie van het gebeuren. En kunnen wij dat tezelfdertijd diep in ons hart ervaren, dan mogen wij vol vertrouwen naar voren kijken. Het Koninkrijk der Hemelen op Aarde.Shalom

Ger Groenhart


 

 

|Eenheid| |Openbaring| |De Wegrukking| |The Rapture| |ACTUEEL| |Risicoanalyse| |TIK, TIK, TIK...| |Oproepen| |3 in 1 ?| |Vergeving| |Wet en Genade| |Werken| |Leiderschap| |Tienden| |Valse profeten|