Eenheid
Openbaring
De Wegrukking
The Rapture
ACTUEEL
Risicoanalyse
TIK, TIK, TIK...
Oproepen
3 in 1 ?
Vergeving
Wet en Genade
Werken
Leiderschap
Tienden
Valse profeten

De Wegrukking

correspondentie: gw@groenhart.net
DE WEGRUKKING, HET LAATSTE HOOFDSTUK
 
 
 
Spr 6:23: Want het gebod is een lamp, en de wet is een
licht, en de bestraffingen der tucht zijn
de weg des levens;
 
 
 
DE WEGRUKKING, HET LAATSTE HOOFDSTUK.
 
 
 
In de aanloop naar dit artikel heb ik veel van gedachten gewisseld met broeders en zusters van uiteenlopende denk- en geloofsrichtingen. Dat is een fascinerend proces geweest. Degenen die niet met artikelen van anderen over het onderwerp op de proppen kwamen, maar met hun eigen inzichten uit de Heilige Geest geschreven, hebben veel bijgedragen aan dit artikel. Zie dit artikel dus ook maar als het werk van een sprokkelaar van wat de Heilige Geest in velen van ons heeft gezaaid aan kennis. Het is een resultaat van studie en geen profetie in zichzelf. Conclusies en extrapolaties naar de actualiteit zijn persoonlijke verwachtingen. (edtit d.d. 3-6-2011, naar aanleiding van reactieve claims dat ik een valse profeet zou zijn)
 
In de afgelopen zes maanden is er in velen een ontwikkeling gaande geweest die zich het beste laat aftekenen rond het thema van de Wegrukking, ook wel de Opname van de Gemeente genoemd. Dat laatste is een enigszins misleidende term daar er velen in gemeenten werkzaam zijn die in aanmerking komen door Yeshua Jezus Christus niet gekend te worden.
Beter is het dan ook te spreken van de Wegrukking van het Lichaam van Yeshua Jezus Christus. De grote vraag daarin is natuurlijk wanneer deze zal geschieden. En de vraag die daar direct op volgt is wie daar dan deel van uitmaken.
 
Velen hebben met rekenmodellen aan de hand van het geschrevene in Daniël over deze dag "geprofeteerd". Al vele van die gelegenheden zijn aangekondigd en weer voorbijgegaan zonder dat de Wegrukking plaatsvond.
 
De in een eerder artikel gevolgde profetische lijn die door de Bijbel heenloopt kunnen wij op vele plaatsen oppakken en geeft een betere plaatsing van deze gebeurtenis. Laten wij dat deze keer in het boek Jesaja doen.


 

PROFETIE OVER IRAK (BABEL, BABYLON)

In het boek van Jesaja vinden we teksten die onmiskenbaar bij het huidige conflict in Irak horen. Hoofdstuk 13 is de Godsspraak over Babel.
 
Jesaja 13:4 Hoor, een gedaver op de bergen als van veel volk. Hoor, een rumoer der koninkrijken van verzamelde volken. De HERE der heerscharen monstert een krijgsheer.
 
Nooit eerder in de geschiedenis is dit voorgekomen in Irak. Pas in het huidige conflict is er sprake van koninkrijken van verzamelde volken. Er gaven 35 naties steun aan de inval, waaronder actief minstens twee confederaties (koninkrijken) van volkeren. De USA en het UK. Wellicht is Australië ook als zodanig te beschouwen. Presidenten en andere machthebbers worden ook als koningen betiteld in de Bijbel.
 
Schrijft hij nog meer?
 
Jesaja 13:3 Ik zelf heb mijn geheiligden een opdracht gegeven, ook heb Ik mijn helden tot voltrekking van mijn toorn geroepen, mijn van overmoed juichenden.
 
Sinds het begin van het conflict is er van de kant van de USA een lange rij van optimistische voorstellingen van zaken geweest. In het begin waren ze helemaal euforisch. Ik kan me nog herinneren dat er gedacht en gezegd werd dat de overwinning een kwestie van weken zou zijn. En er is nog meer.
 
Jesaja 13:17 Zie, Ik wek tegen hen de Meden (Iran) op, die zilver niet achten, noch in goud behagen hebben;
 
Jesaja 13:18 hun bogen vellen knapen: zij kennen geen erbarming met de vrucht van de schoot en zelfs kinderen ontzien zij niet.
 
Het laatste vers vind ik een treffende omschrijving van terrorisme. En het eerste vers zet Iran in z'n huidige positie en ten opzichte van die koninkrijken. Zij laten zich niet kopen. Zij hebben hun eigen agenda.
 
Jesaja 13:19 En Babel, het sieraad der koninkrijken, de trotse luister der Chaldeeën, zal worden als

Sodom en Gomorra, toen God ze ondersteboven keerde;

Jesaja 13:20 het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen Arabier zal daar zijn tent opslaan, geen herders zullen daar legeren;
 
Aan de laatst geciteerde verzen weten wij dat deze profetie nog te gebeuren staat. Dat zou niet iets zijn dat aan de aandacht ontsnapt is. Wat ook van groot belang is voor het onderscheiden van deze gebeurtenissen is dat deze verzen worden voorafgegaan door:
 
Jesaja 13:5 Zij komen uit een ver land, van het einde des hemels, de HERE en de werktuigen zijner gramschap, om de gehele aarde te verderven.
Jesaja 13:6 Jammert, want de dag des HEREN is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige.
 

DE DAG DES HEEREN.

Wij zien dus in het bovenstaande het huidige conflict in Irak (Babel, Babylon) verbonden met de verderving van de gehele aarde en De dag des Heeren. Historische kennis uit onder andere de Bijbel doet ons het volgende weten:
 
Genesis 10:8 En Kus verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op de aarde;

Genesis 10:9 hij was een geweldig jager voor het aangezicht des HEREN; daarom zegt men: Een geweldig jager voor het aangezicht des HEREN als Nimrod.

Genesis 10:10 En het begin van zijn koninkrijk was Babel, Erek, Akkad en Kalne, in het land Sinear.
 
Babel was de bakermat van wat wij nog wel eens aanduiden als de beschaving. Bijbels gezien heeft daar de opstandigheid tegen G'd zijn maatschappelijke inrichting en vorm gekregen. De gerichten van G'd beginnen óók daar.
 
Hoe dat gebeurt kunnen wij terugvinden in Openbaring waar de ondergang van Babylon beschreven staat.
 
Openbaring 16:18 En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot.

Openbaring 16:19 En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven.

Openbaring 16:20 En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet (meer) gevonden.

Openbaring 16:21 En grote hagel(stenen), een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.
 
Aan deze verzen zien wij dat de gevolgen van het gericht over Babylon niet beperkt blijven tot Babylon zelf. De Dag des Heren neemt daarmee zijn aanvang. Beschrijvingen van deze dag en zijn gevolgen vinden wij terug op veel plaatsen in de Bijbel. Het eerst in Jesaja, daarna in Ezechiël, vervolgens in Joël, Amos en Obadja, Sefanja en Maleachi van de oudtestamentische profeten.
 
In het Nieuwe Testament duikt de term weer op in Handelingen (als citaat), de 1e Korintebrief, de 1e en de 2e Thessalonicensenbrief, de 2e bief van Petrus en in Openbaring. Al met al dus voldoende reden om er eens uitgebreid aandacht aan te besteden. Temeer daar ons deze dag wordt aangekondigd in Jesaja 13:6 als zijnde geplaatst in deze tijd en nabij.
 
De termen waarmee deze dag beschreven worden zijn weer een aanwijzing voor nog veel meer plaatsen in de Bijbel waar we (commentaren op) deze gebeurtenis in soms wat bedektere bewoordingen kunnen terugvinden.
 
Jesaja 13:9 Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.
Jesaja 13:10 Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen.
 
Jesaja 13:13 Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken door de verbolgenheid van de HERE der heerscharen, ten dage van zijn brandende toorn.
Joël 2:2 Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis. Als morgenrood uitgespreid over de bergen, is een talrijk en machtig volk; desgelijks is er vanouds niet geweest en zal er na hem niet meer zijn tot de tijd der verste geslachten.
 
Amos 5:20 Duisternis zal immers de dag des HEREN zijn en geen licht, ja donker en zonder glans.
Sefanja 1:15 Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis,
Sefanja 1:16 een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens.
 
Maleachi 4:1 Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken - zegt de HERE der heerscharen - welke hun wortel noch tak zal overlaten.
 
De beschrijvingen die met de gerichten van de dag des Heren geassocieerd mogen worden vinden wij terug in:
 
Openbaring 6:12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.

Openbaring 6:13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.

Openbaring 6:14 En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt.
 
Matteüs 24:29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen  wankelen.
 
Waar in de Bijbel de associatie gelegd wordt mogen wij deze volgen.
 
DE WEGRUKKING EN DE DAG DES HEREN.
De woorden van Yeshua Jezus Christus:
 
Matteüs 24:29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.

Matteüs 24:30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

Matteüs 24:31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.
 
De woorden van Paulus:
 
1 Korintiërs 15:50-58 Het einde
 
1 Korintiërs 15:50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.

1 Korintiërs 15:51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,

1 Korintiërs 15:52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

1 Korintiërs 15:53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
 
1 Tessalonicenzen 4:16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;

1 Tessalonicenzen 4:17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.

1 Tessalonicenzen 4:18 Vermaant elkander dus met deze woorden.
 
Een zuster deed de interessante en opmerkelijke suggestie dat er tussen vers 16 en 17 wel eens een periode van evangelisatie door het later compleet op te nemen Lichaam van Christus zou kunnen zitten. In dat geval zou ik heel gelukkig zijn toch de theorie aan te hangen dat wij pas op de helft van de periode van de regering van de antichrist opgenomen zouden worden. Hoewel ik daar geen ondersteuning uit de verdere en eerdere schriften voor kan vinden vind ik dat een visie die opmerkelijk genoeg is om te vermelden.
 
De woorden van Johannes.
 
Openbaring 7:13 En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen?

Openbaring 7:14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.

Openbaring 7:15 Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden.

Openbaring 7:16 Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte,

Openbaring 7:17 want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
 
En daar is dan dus de wegrukking waar wij elkaar als broeders en zusters mee mogen vertroosten, bemoedigen en aansporen.
 
Velen hebben daar een visie op die samenhangt met een min of meer klassieke theorie van voor, na of op de helft van de grote verdrukking en zelfs een enkele die de wegrukking pas na het Koninkrijk plaatst.
 
Deze mogelijkheden bekeken hebbende, is de conclusie dat zij allen mank gaan aan inlegkunde op basis van enkele schriftverzen, vaak samengaand met het negeren van weer andere schriftverzen. Al deze theorieën zijn bovendien gecentreerd op een term die in feite maar één keer in de schriften gebruikt wordt.

De term DE GROTE VERDRUKKING.

Openbaring 7:14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.
 
Het gesteggel over voor, na of op de helft blijkt zich af te spelen rond het gebruik van het lidwoord de en het feit dat deze verdrukking niet ook met de dag des Heren in verband werd gebracht. Dat deze samenhang wel degelijk is te concluderen als we de teksten uit Jesaja en Openbaring (die allebei handelen over het gericht over Irak/Babel) naast elkaar leggen, mag duidelijk zijn.
 
Dan zien wij dat dit een aantal teksten oplevert die bij elkaar een duidelijker beeld geven van de tijd waarin wij de dag des Heren en de wegrukking een plaats kunnen geven. Een plaats die misschien eens voor alle gelovigen begrijpelijk en acceptabel is.
 
Waar dus in Jesaja 13:6 de dag des Heren aangekondigd wordt zien wij in Openbaring 6:18/21 (met nogmaals deze beschrijving in Openbaring 16 en 17) in welke vorm dat een aanvang neemt met het gericht over Babel. De beschrijving van de vorm leidt ons weer naar o.a. Openbaring 6:12 waar deze gebeurtenis een plaats krijgt in de profetieën van de zegels, de bazuinen en de plagen. Daar mogen wij dus ook het geschrevene in Matteüs 24: 29/31 aan toevoegen.
 
En daarmee is de wegrukking dus duidelijk te zien in samenhang met de dag des Heren en de gebeurtenissen in Irak.
 

DE BIJBEL EN HET NIEUWS.

De realiteitswaarde van deze visie op de schriften wordt bevestigd door de actualiteit. Alle in Jesaja genoemde partijen zijn momenteel (november 2008) aanwezig op de plaats waar zij behoren zijn. De militaire situatie is zoals meer dan 2700 jaar geleden beschreven en nadert een vervulling van de verzen 14 tm. 19.
 
Jesaja 13:14 En het zal geschieden, dat zij als een opgejaagde gazel en als schapen die niemand bijeen houdt, zich zullen wenden ieder naar zijn eigen volk, en zullen vluchten een ieder naar zijn eigen land.

Jesaja 13:15 Ieder die men vindt, zal doorstoken worden, en elk die men grijpt, zal door het zwaard vallen;

Jesaja 13:16 en hun kinderen zullen voor hun ogen verpletterd worden, hun huizen geplunderd en hun vrouwen geschonden.

Jesaja 13:17 Zie, Ik wek tegen hen de Meden op, die zilver niet achten, noch in goud behagen hebben;

Jesaja 13:18 hun bogen vellen knapen: zij kennen geen erbarming met de vrucht van de schoot en zelfs kinderen ontzien zij niet.
 
Hoewel versluierd door de speculatieve berichtgeving in de media over waar Iran (de Meden) nu precies mee bezig is, komt er voor wat de ambities van Iran tussen de regels door duidelijk naar voren dat zij de vroegere glorie van het Babylonische keizerrijk weer willen laten herleven onder de Medische heerschappij. En dat het machtigste rijk op aarde wil maken met invloed in alle landen ter wereld.
 
Iets dergelijks is in Europa gaande voor het vroegere Grieks/Romeinse rijk. Deze rijken worden in de profetiën van Daniël beschreven als de rijken van het zuiden en van het noorden. Historisch gezien worden alle conflicten die zich in de regio Europa, de Balkan en het Midden Oosten hebben afgespeeld tegen de achtergrond van deze machtsverhouding geplaatst.
 
Dank zij de informatie die ons door de eeuwen heen in de Bijbel is aangereikt kijken wij dwars door de sluiers heen die er door de machthebbers dezer aarde om hun ambities gelegd zijn. Ook mogen we aan de hand van het geschrevene in de Bijbel en hetgeen er aan actueel nieuws voorhanden is de conclusie trekken dat het niet langer dan ongeveer een half jaar zal duren (edit d.d. 1 april 2009. Het blijkt mij uit het nieuws dat Iran dat niet zonder sattelietcoördinatie wil doen [en wellicht ook niet zonder atoombom achter de hand] dus het is nog even wachten totdat zij die zeven andere sattelieten in voorbereiding af hebben en gelanceerd zullen hebben) voordat Iran zijn offensief zal ontplooien in Irak. In het directe verlengde daarvan zal een aanval op Israël plaatsvinden. En het zou dan ook realistisch zijn wereldwijd een verheviging van die andere Arabische activiteit, het terrorisme, te verwachten in deze periode.
 
Ook de seismische gegevens tonen aan dat er iets te gebeuren staat. De gehele aarde kreunt en zucht en wij kunnen de weeën voor de aangekondigde gebeurtenis zich zien aftekenen in de afgelopen 60 jaren van toegenomen aardschokken in de regio. Zowel in hevigheid als in frequentie. Van 1900 tot 1950 waren er 17 aardschokken van 6.0 of hoger op de schaal van Richter in de regio. In de periode van 1950 tot 2000 waren dat er 47. Van 2000 tot 2008 waren dat er 18. Een patroon wat ook wereldwijd op te merken is.
 
De crises op economisch en politiek gebied zijn ook aan te merken als toenemende in hevigheid. De ernst van de situatie in het algemeen wordt echter alleen duidelijk wanneer wij al deze factoren als samenhangend tegen de achtergrond van de informatie ons in de Bijbel gegeven zien.
 

HET HOOGTEPUNT VAN DE VERDRUKKING.

Houden wij het voorgaande voor ogen, dan zien wij het plan van de tegenstrever van G'd in de vorm van oorlogs- en crisisdreiging teneinde een mondiale wereldregering te forceren en in het bezit van Israël en Jeruzalem te komen. Om vandaaruit die regering uit te kunnen oefenen. In werkelijkheid is er dus geen nucleaire aanvalsdreiging voor deze plaatsen daar zij te kostbaar zijn om te vernietigen.
 
 
Wel kunnen wij waarnemen dat de militaire situatie laat zien dat er steeds meer troepen en materieel worden samengetrokken rond Israël. En dat alle bewegingen zowel strategisch als economisch en politiek richting een hoogtepunt gaan die, gezien het momentum van de bewegingen, niet zo ver meer in de toekomst kan liggen. Het geheel is als een steen die van een berghelling naar beneden dendert.
 
Openbaring 16:14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.

Openbaring 16:15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.

Openbaring 16:16 En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.
 
De Bijbel vertelt ons dat deze situatie doorsneden wordt door een ingrijpen van G'd zelf. Daardoor wordt de tijd verkort waarin de tegenstander van G'd min of meer ongestoord zijn plannen tot voleinding kan brengen. Zijn wereldregering zal er geen zijn die glorieus de vlag over de natiën zal zwaaien die door onderdrukking en corruptie rijk geworden zijn ten koste van de derde wereldlanden en een onderlaag van de wereldbevolking. Eerder zal het een regering zijn over wat er zo in de loop der eeuwen gezaaid is. Een chaotische puinhoop inplaats van een wereld die zo mooi had kunnen zijn.
 
Jesaja 13:19 En Babel, het sieraad der koninkrijken, de trotse luister der Chaldeeën, zal worden als Sodom en Gomorra, toen God ze onderstboven keerde;
Jesaja 13:20 het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen Arabier zal daar zijn tent opslaan, geen herders zullen daar legeren;
 
Openbaring 16:18 En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot.

Openbaring 16:19 En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven.

Openbaring 16:20 En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet (meer) gevonden.

Openbaring 16:21 En grote hagel(stenen), een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.
 
In christelijke kringen is er heel lang aangenomen dat de term "de grote verdrukking" in verband staat met de aangekondigde wereldregering van de antichrist. Dat is niet zo verwonderlijk aangezien daar de verdrukking die er momenteel in grote delen van de wereld al heerst niet ook nog eens met de bovenstaande Schriftgedeelten in verband werd gebracht en in deze tijd geplaatst kon worden. Het geschrevene in Mattheüs 24 geeft daar juist in deze tijd een helder licht op. Daar is sprake van de verdrukking dier dagen.
 
De gruwel der verwoesting die in dit Schriftgedeelte wederom ter sprake wordt gebracht (het eerst is hiervan sprake in Daniël 11:31) behoeft niet noodzakelijkerwijs een herbouwde tempel. Deze gruwel is in de profetieën van Daniël positief geïdentificeerd met de daden van Antiochus IV Ephiphanes die de oorlog in de tijd der Maccabeën tot in de stad Jeruzalem bracht. De gruwel der verwoesting mag in deze verstaan worden als iets wat de komende de oorlog (wat op zich al een gruwel der verwoesting genoemd mag worden) met zich mee zal brengen. Wellicht één of ander symbool wat aangeeft dat de antichrist er zijn zetel van macht zal vestigen, als voorafschaduwing van de te bouwen tempel.
 
De eerste drie en een half jaar van de éénwereldregering van de antichrist worden in de Bijbel beschreven als een tijd van vrede. Dat kan ook niet anders want er zullen echt geen grondstoffen en andere middelen over zijn om nog oorlog mee te voeren. Het zal crisismanagement troef zijn. En het zal in die tijd zijn dat de aangekondigde antichrist zijn afgodsdienst ter eigen aanbidding als "vredebrenger" en "hersteller" van deze aarde vorm zal geven. Beleven wij dat nog als christenen?
 
Hoe in deze de woorden "terstond na de verdrukking dier dagen" gelezen mogen worden mag duidelijk zijn aan wat er direct na geschreven staat " zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven " Dat zijn letterlijk de verschijnselen die samenhangen met het directe gevolg van het seismische aspect in de profetieën. Dat zal geen jaren duren. Hoogstens enkele maanden. Evenzo kunnen deze verschijnselen geestelijk geïnterpreteerd worden, maar het één doet niets af aan het ander dacht ik zo.
 
DE ZON ZAL VERDUISTERD WORDEN, DE MAAN ZAL HAAR GLANS NIET GEVEN.
 
De wegrukking is dus vrijwel direct na de aardbeving te plaatsen. Na hoogstens enkele maanden zal na zo een gebeurtenis de hemel verduisterd zijn door de vulkanische activiteiten die daarmee gepaard zullen gaan of er kort op volgen. Dat is het patroon wat zich ook aftekent in de nabij achter ons liggende tijden.
 
Ter illustratie een gedeelte uit een beschrijving van de uitbarsting van de Tambora, de tot nu toe als hevigst beschreven uitbarsting in de geschiedenis.
 
 
De Uitbarsting van de Tambora en het jaar zonder zomer.
 
 
Tegen de avond van 11 april 1815 werden de eerste explosies gehoord van de vulkaan Tambora. De vulkaan lag aan de noordkust van het eiland Sumbawa, dat toentertijd nog een onderdeel was van Nederlandsch-Indië. Ruim een week later, op 19 april volgde een enorme uitbarsting, die de dodelijkste vulkaan eruptie uit de geschiedenis zou blijken. Naar schatting verloren 12.000 mensen direct het leven. Een aantal van 80.000 tot 177.000 stierven ten gevolge van hongersnoden doordat oogsten mislukten en landbouwgronden onbruikbaar raakten. De erupties duurden nog drie maanden en na afloop was de vulkaan 1300 meter lager geworden.
 
De uitbarsting was zeven op de Volcanic Explosivity Index (VEI). Van de tienduizend bekende vulkaanuitbarstingen zijn er maar vier die zo explosief waren. De bekende uitbarsting van de Krakatau in 1883 was zes op de VEI schaal en de uitbarsting van de Vesuvius die Pompeji en Herculaneum bedolf, was vijf.
De eruptie van de Tambora bereikte een hoogte van 44 kilometer. De uitbarsting wierp gigantische stof- en aswolken in de atmosfeer. Sterke winden wierpen mensen, vee en gebouwen de lucht in. Grote delen van Sumbawa werden bedekt met een anderhalf meter dikke aslaag. De omringende zeeën waren bedekt met ronddrijvende bomen. Door de miljoenen kubieke meter vulkaanstof in de hogere luchtlagen werd de atmosfeer minder transparant, waardoor de temperatuur daalde.
 
Op het noordelijk halfrond was de temperatuur in 1816 ongeveer 3 graden lager dan normaal en het voorjaar en de zomer waren koud. Door de stof in de atmosfeer viel begin 1816 in Hongarije bruine en roze sneeuw. In Zuid Italië waar normaal geen sneeuw valt, was de neerslag rood en geel. Het jaar 1816 werd bekend als "Het jaar zonder zomer". Op veel plaatsen vroor en sneeuwde het nog in juni, juli en augustus. Vele oogsten gingen verloren. De voedselprijzen stegen en de armoede nam toe. Om sommige plaatsen, zoals in Zwitserland, was de nood zo hoog dat men mos en katten at. In Ierland, dat toen ook al sterk afhankelijk was van aardappels, stierven duizenden mensen aan de gevolgen van de voedselschaarste. In andere delen van Europa braken op grote schaal ernstige voedselrellen uit. De rellen duurden voort tot in 1817. Daarna kwam een migrantenstroom naar Amerika op gang. Zo trokken bij voorbeeld tienduizenden mensen uit Zuid Duitsland naar Nederland, in de hoop daar een overtocht naar Amerika te kunnen krijgen. Amsterdam raakte overvol en de Nederlandse regering trachtte de Duitsers tevergeefs al bij de grens tegen te houden.
 
De uitbarsting van de Tambora is niet zo bekend als die van de Krakatau in 1881. De eruptie van de Krakatau was de eerste uitvoerig onderzochte vulkaanuitbarsting in de geschiedenis.
 
(Bron artikel internet. Mij onbekende schrijver).
 
 
WIE GAAN ER MEE MET DE WEGRUKKING?
 
Daar kan een heel eenvoudig criterium op losgelaten worden. Iedereen die gelooft in Yeshua Jezus Christus zal door dat geloof behouden worden. Dan maakt u deel uit van het Lichaam van Christus wat weggerukt zal worden. Zie echter ook de waarschuwingen. Er zijn uitzonderingen. Als christen dient u de volgende verzen ter harte te nemen.
 
Matteüs 22:3 En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen.

Matteüs 22:4 Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft.

Matteüs 22:5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.

Matteüs 22:8 Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard.

Matteüs 22:9 Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft, tot de bruiloft.

Matteüs 22:10 En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.

 
MOTIVATIE EN WAARSCHUWINGEN.
 
Lieve, (en niet lieve) kostbare mensen. Het mag duidelijk zijn dat wij ons op gebeurtenissen van een dergelijke schaal maar beperkt kunnen voorbereiden. Toch is er heel wat mogelijk. Mijn hoop en mijn gebeden zijn ook gericht op de mensen in de nu levende generaties die zich Yeshua Jezus Christus tot nu toe niet als Messiach en redder voor konden stellen en zijn plaats en functie in de geschiedenis en in hetgeen ons te wachten staat niet goed konden begrijpen. G'd is echt, Yeshua Jezus Christus is echt en hun Woord, de Bijbel is waar. Dat is wat ik in de eerste plaats met al deze woorden aan jullie duidelijk wil maken.
 
Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Johannes 14:7 Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien.
 
Yeshua Jezus Christus is niet alleen de weg. Hij is ook de uitweg die redt uit de verdrukking die door de profeten van G'd over de eeuwen heen ter waarschuwing en overdenking aan u en ons is bekend gemaakt en beschreven.
 
In de eerste plaats is het mijn bedoeling met dit schrijven om voor u die zich er nog niet toe heeft kunnen zetten het offer van Jezus als een gebaar van Liefde en ontferming te herkennen het hele gebeuren eens in een ander licht te zetten dan gewoonlijk wordt gedaan. Misschien lukt het hiermee G'd en Zijn Zoon voor u in een ander en meer acceptabel perspectief te krijgen zodat u tot erkenning van Hem over kunt gaan.
 
Het enige wat daar in beginsel voor nodig is wordt vervuld door het uitspreken van Zijn naam Yeshua Jezus Christus onder spijtbetuiging aan Hem en G'd de Vader van de fouten die u in uw leven heeft gemaakt. Welke die fouten zijn geweest kunt u eenvoudig toetsen aan de volgende richtlijnen.
 
1. Ik ben de eeuwige uw G'd die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.

2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

3. Gij zult de naam van de eeuwige uw G'd, niet ijdel gebruiken.

4. Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.

5. Eer uw vader en uw moeder.

6. Gij zult niet doodslaan.

7. Gij zult niet echtbreken.

8. Gij zult niet stelen.

9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.
 
Daaruit kunt u die niet geloofd heeft begrijpen dat uw grootste fout om te beginnen het tot nu toe niet erkennen van de G'd van Abraham, Isaäk,Jacob en Israël is geweest. De rest laat ik maar aan uzelf over. En denkt u niet dat u als tot nu toe niet-gelovige de enige bent die bekering nodig heeft of dat ik u nu lid wil maken van een kerk of gemeente.
 
 
GA UIT VAN BABYLON.
 
 
Dat is letterlijk en figuurlijk een aansporing om ter harte te nemen. Iedereen met een westerse achtergrond staat daar de dood te wachten!! Dat is een waarschuwing die nog een paar maanden lang gegeven kan worden voordat het zover is dat de moordpartijen die in Jesaja 15 en 16 worden aangekondigd een aanvang nemen.
 
Jesaja 13:14 En het zal geschieden, dat zij als een opgejaagde gazel en als

schapen die niemand bijeen houdt, zich zullen wenden ieder naar zijn eigen volk, en zullen vluchten een ieder naar zijn eigen land.

Jesaja 13:15 Ieder die men vindt, zal doorstoken worden, en elk die men grijpt, zal door het zwaard vallen;

Jesaja 13:16 en hun kinderen zullen voor hun ogen verpletterd worden, hun huizen geplunderd en hun vrouwen geschonden.

Jesaja 13:17 Zie, Ik wek tegen hen de Meden op, die zilver niet achten, noch in goud behagen hebben;

Jesaja 13:18 hun bogen vellen knapen: zij kennen geen erbarming met de vrucht van de schoot en zelfs kinderen ontzien zij niet.
 
Aan een ieder die dit leest is het een oproep om deze boodschap te verspreiden. Vooral aan de mensen met connecties, vrienden of familie die momenteel in Irak verblijven. Red uw leven, ga er vandaan. Zo snel mogelijk.
 
En dan is er ook nog het Babylonische aspect in de gemeenten waardoor ik u, die de realiteit van Yeshua Jezus Christus voor ogen heeft gekregen, wil waarschuwen om niet van de drup in de regen te stappen. Met alle ramen en deuren dicht zult u door G'd gehoord worden wanneer u zich in gebed tot Hem wendt om met Hem te praten. En dat is genoeg voor Hem om in uw leven te werken en u door geloof in Yeshua te behouden. Doet u dit alstublieft niet in de eerste de beste kerk die u maar tegenkomt. De tegenstander van G'd heeft het in vele van die kerken voor het zeggen gekregen en u kunt daar erger eindigen dan waar u begon als u er binnen stapt.
 
Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven;niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Johannes 14:7 Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien.
 
De relatie met G'd is er in beginsel één van persoonlijke aard. Aansporingen in de Bijbel dit ook samen met broeders en zusters te beleven kunt u beter ondergeschikt maken aan voorzichtigheid. Het "ga uit van Babylon" is een boodschap die ook op het kerkelijke gebeuren van toepassing is. Een waarschuwing om er niet juist in te gaan is dus op zijn plaats.
 
Matteüs 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.
Matteüs 7:22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? Matteüs 7:23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Praktisch iedere kerk of gemeente heeft een interpretatieleer van mensen aangaande Liefde en Genade boven de wetten van G'd gesteld. Alleen al door de Sabbat (als 4e gebod gegeven) te laten vallen. En degenen die dat niet doen zijn aan de Genade en het offer aan het kruis Van Yeshua voorbijgegaan door een eng soort uitverkiezingsleer te verbinden aan het houden van de wetten van G'd.

Dat is nooit de bedoeling van het evangelie geweest. Deze wijdverspreide opvattingen kunnen alleen met zeer selectief lezen in de Bijbel volgehouden worden.

Mattheüs 5:18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.
Mattheüs 5:19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbinden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

Door deze tekst mogen wij begrijpen dat beide groepen waarvan hier gesproken wordt een plaats in het Koninkrijk hebben.

Dat er in de categorie van degenen waar in vers 19 van gesproken wordt ook te ver gegaan kan worden mag blijken uit:
 
Matteüs 7:23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.
Maar ook degenen die het oog op de wet houden kunnen door teveel van het goede aan het doel voorbijschieten.
 
Matteüs 5:20 Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.
 
De wetten van G'd (l)eren en houden en daar ernstig kennis van nemen levert ook de kennis op dat wij onvermijdelijk (zeker nog meer onder de huidige omstandigheden dan vroeger) overtredingen begaan. Naar de wetten kijken om te weten waar de overtreding ligt en vooral ook kijken naar het voorbeeld dat Yeshua en de Apostelen ons gegeven hebben om de balans tussen wet en genade te behouden is een verantwoorde geloofspraktijk die als zodanig als leer uit de gemeenten verdwenen lijkt te zijn.
 
Romeinen 7:1 Of weet gij niet, broeders, - ik spreek immers tot wie de wet kennen - dat de wet heerschappij voert over de mens, zolang hij leeft?
 
De balans tussen Genade en Wet kan mede begrepen worden door:

Mattheüs 5:2 En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende:

Mattheüs 5:3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Mattheüs 5:4 Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.

Mattheüs 5:5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.

Mattheüs 5:6 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

Mattheüs 5:7 Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.

Mattheüs 5:8 Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.

Mattheüs 5:9 Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.

Mattheüs 5:10 Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Mattheüs 5:11 Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.

Mattheüs 5:12 Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen;
 
Met deze kennis, gewapend kunnen wij met een gerust hart samen met Yeshua Jezus Meschiach en de Vader door het leven gaan. Zij hebben een voorziening getroffen om het ergste (en dat is niet de antichrist maar de komende toorn waarmee G'd deze wereld oordeelt) niet te hoeven doormaken. En dat is het goede nieuws, het Licht wat er door alle duisternis, somberheid en narigheid heen schijnt.
 
1 Tessalonicenzen 1:10 en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.
 
1 Tessalonicenzen 5:9 want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus,..........................
 
 
PRAKTISCHE VOORBEREIDING OP WAT ER ZAL GEBEUREN.
 
 
Er komt dus midden in olieland een enorme aardbeving met vulkanische activiteit, die ook voor alle omringende landen gevolg zal hebben. Dat zullen óók alle christenen dus zien, getuige het geschrevene in Mattheüs 24:29.
 
Matteüs 24:29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd  worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.
 
Deze tekenen worden in Openbaring beschreven direct na de aankondiging van de aardbeving. Aanvoerlijnen en doorvoerlijnen, spoorwegen en vliegvelden, zeeroutes en wegtransport zullen direct getroffen worden. Er komt een acute energiecrisis. Met een mondiale coördinatie en inspanning (de ideale situatie om een mondiale crisisregering te vormen) zullen daar ook weer snel voorzieningen voor getroffen kunnen worden. Maar op zijn minst kijken we tegen een aantal maanden schaarste en ontregeling aan. Daar een aanvulling op hebben in de vorm van een voorraadje eerste levensbehoeften is óók voor de gelovige een verstandige voorzorg.
 
Nog is er een tijd van overvloed in dit land en wij zijn ruim op tijd gewaarschuwd (zo'n 2000 jaar van tevoren dus, ik doe het alleen in herhaling) voor deze toestanden.
 
Voor wat er in de periode na de wegrukking zal geschieden is geen goede voorbereiding meer mogelijk. Het enige wat daarvan vrijwaart is bekering en het aanroepen van Jeshua Jezus Christus, zowel voor hen die nu nog niet geloven alswel voor hen die wel geloven maar zich met praktijken bezig houden die in dit schrijven al eerder zijn aangehaald.
 
Jeremia 25:17 En ik heb de beker uit de hand des HEREN genomen en die aan alle volken, tot welke de HERE mij zond, te drinken gegeven:

Jeremia 25:18 aan Jeruzalem en de steden van Juda, met haar koningen en vorsten, om ze te maken tot een oord van puinhopen, tot een voorwerp van ontzetting, tot een aanfluiting en tot een vloek, zoals heden ten dage het geval is;

Jeremia 25:19 aan Farao, de koning van Egypte, met zijn dienaren, zijn vorsten en zijn gehele volk,

Jeremia 25:20 en aan de ganse gemengde bevolking en aan alle koningen van het land Us; aan alle koningen van het land der Filistijnen, aan Askelon, Gaza, Ekron en het overschot van Asdod;

Jeremia 25:21 aan Edom, Moab en de Ammonieten;

Jeremia 25:22 aan alle koningen van Tyrus, alle koningen van Sidon en alle koningen van het kustgebied aan de overzijde der zee;

Jeremia 25:23 aan Dedan, Tema, Buz en allen die zich het haar rondom wegscheren; aan alle koningen der Arabieren en

Jeremia 25:24 aan alle koningen der gemengde bevolking, die in de woestijn wonen; aan alle koningen van Zimri,

Jeremia 25:25 aan alle koningen van Elam, aan alle koningen van Medië;

Jeremia 25:26 aan alle koningen van het Noorden, die nabij of veraf zijn, de een na de ander; aan alle koninkrijken der aarde, die op de aardbodem zijn, en de koning van Sesak zal na hen drinken.

Jeremia 25:27 Zeg dan tot hen: Zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Drinkt, wordt dronken, spuwt, valt neer om niet weer op te staan, ten gevolge van het zwaard, dat Ik onder u zend!

Jeremia 25:28 Als zij weigeren de beker uit uw hand te nemen om te drinken,zeg dan tot hen: Zo zegt de HERE der heerscharen: Drinken zùlt gij;

Jeremia 25:29 want zie, in de stad waarover mijn naam is uitgeroepen, begin Ik rampen te brengen, en zoudt gij dan vrij uitgaan? Gij zult niet vrij uitgaan, want het zwaard roep Ik op tegen alle bewoners der aarde, luidt het woord van de HERE der heerscharen.
 
Joël 2:12 Maar ook nu nog luidt het woord des HEREN: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht.

Joël 2:13 Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de HERE, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.

Joël 2:14 Wie weet, of Hij Zich niet wendt en berouw heeft en een zegen achter Zich laat overblijven, tot een spijsoffer en een plengoffer voor de HERE, uw God.

Joël 2:15 Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen.

Joël 2:16 Vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen, vergadert de kinderen en de zuigelingen; de bruidegom trede uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidsvertrek.

Joël 2:17 Laat de priesters, de dienaren des HEREN, tussen de voorhal en het altaar wenen en zeggen: Spaar, HERE, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken zeggen:Waar is hun God?
 
 
NAWOORD
 
In dit artikel zijn veel dingen aangedragen die bij overdenking en toepassen in de praktijk kunnen leiden tot meer eenheid in het Lichaam van Christus. Dat is weer van enorm belang voor de overtuigingskracht van het evangelie.
 
Johannes 17:21 opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

Het is mijn gebed, en te hopen óók het uwe, dat wij daar in de praktijk handen en voeten aan mogen geven.

Shalom.
 
   
 
19 november 2008.
 
 

 

EERDER ARTIKEL.

 

OVER DE OPNAME

Zonder te willen beweren dat ik aangaande deze de wijsheid in pacht heb toch graag het volgende hierover. In Openbaring 6 vers 9 wordt er door de reeds omwille van het geloof gedode knechten van G'd (op zich al een antwoord waar die zullen zijn na hun dood!) gevraagd hoe lang het nog zal duren voordat Hij hun bloed aan hen die op de aarde wonen (de satan en de gevallen engelen die uit de hemel zijn geworpen) wreekt.

Het antwoord daarop is dat het nog maar kort zal duren. Dat is het vijfde zegel.

Het zesde zegel geopend beschrijft een grote aardbeving die we , gezien de beschrijving ervan, weer terugvinden in Openbaring 6.

Openbaring 6:12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.

Openbaring 6:14 En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt.

Openbaring 16:18 En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot.
Openbaring 16:19 En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven.
Openbaring 16:20 En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet (meer) gevonden.

Deze profetische draad verder volgende komen wij dus bij het oordeel over Babylon (huidig Irak) uit.

Daar wordt in Jesaja 13 uitvoerig over geschreven.

Jesaja 13:9 Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.
Jesaja 13:10 Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen.

Jesaja 13:13 Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken door de verbolgenheid van de HERE der heerscharen, ten dage van zijn brandende toorn.

In Jesaja worden deze gebeurtenissen weer met de Dag des Heeren verbonden. Deze draad verder volgend lezen wij in Mattheus :

Matteüs 24:29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.
Matteüs 24:30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

Daar zien wij dus de Dag des Heeren weer verbonden met de Opname! Brengen wij deze gegevens in het kort bijeen dan zien wij dus:

Gericht van G'd over Babylon (Irak)> Grote aardbeving > de Dag des Heeren> de Opname.

Kijken wij naar de gebeurtenissen in Babylon/Irak dan zien wij dat daar dingen in gang gezet zijn waarvan G'd omschrijft dat zij tot "verderf van de gehele aarde leiden" (Jesaja 13 vers 5). Indirect is de oorlog in die regio verbonden met de ineenstorting van de financiele instellingen die wij momenteel zien gebeuren. Dat zal voor de gehele wereldbevolking een grote verdrukking opleveren die nog vermeerderd zal worden door een aardbeving van dusdanig grote proportie dat de effecten daarvan wereldwijd tot een (tijdlijke) ineenstorting van alle maatschappelijke systemen zal leiden.

Matteüs 24:29 Terstond na de verdrukking dier dagen .......................

Als afsluiting hierop kunnen wij in Openbaring 7 lezen

Openbaring 7:13 En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen?

Openbaring 7:14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.

Openbaring 7:15 Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden.

Openbaring 7:16 Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte,

Openbaring 7:17 want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Al deze gebeurtenissen worden in Openbaring beschreven tussen het zesde en het zevende zegel. Nog voor de beschrijving van het klinken van de eerste bazuin. En tussen het zevende zegel en de eerste bazuin is een half uur stilte.

De beschrijvingen van de eerste en tweede bazuin laten zich lezen als de gevolgen van een zeer grote aardbeving met uitbarstings (lava) verschijnselen (google eens Tambora). Ik ben mij ervan bewust dat hiermede opvattingen die al eeuwen als gezaghebbend opgang doen ondersteboven worden gegooid door de Opname niet aan het begin, noch op de helft en ook niet aan het einde van "de grote verdrukking" te plaatsen. Wij komen er uit . En wel vlak na de grote aardbeving die de Dag des Heeren inluidt. Die verdrukking zie ik trouwens als een samenstel van een serie verdrukkingen die zich al een tijdje aan het manifesteren zijn in de vorm van oorlogen en natuurrampen.

Het volgen van de profetische lijn hierboven uitgezet leidt dus tot de conclusie dat de Opname niet lang meer op zich zal laten wachten.

Voor degenen die nu al in Yeshua Jezus Christus geloven is er de bemoediging dat dan de tijd aanbreekt waar alle tranen van onze ogen weggewist zullen worden en onze verdrukkingen voorbij zullen zijn. Houdt moed!! Het zijn de laatste loodjes!!

En voor degenen die moeite hadden om Hem in hun leven aan te nemen heb ik het gebed dat dit na dit schrijven mogelijk zal zijn. De Bijbel is het woord van de levende G'd. De Allerhoogst die ook jou die dit gelezen heeft bij zich wil hebben vanuit de Liefde die Hij voor ons allemaal heeft.

Shalom

G.W.Groenhart

29-10-2008


 

 


|Eenheid| |Openbaring| |De Wegrukking| |The Rapture| |ACTUEEL| |Risicoanalyse| |TIK, TIK, TIK...| |Oproepen| |3 in 1 ?| |Vergeving| |Wet en Genade| |Werken| |Leiderschap| |Tienden| |Valse profeten|