Eenheid
Openbaring
De Wegrukking
The Rapture
ACTUEEL
Risicoanalyse
TIK, TIK, TIK...
Oproepen
3 in 1 ?
Vergeving
Wet en Genade
Werken
Leiderschap
Tienden
Valse profeten

3 in 1 ?

DE VADER EN DE ZOON, ÉÉN OF TWEE?

Het onderwijs van Paulus en Johannes:

Kolossenzen 1:9 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,
Kolossenzen 1:10 om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.

De rechte kennis van God. Hier gesteld als zijnde belangrijk om God in alles te kunnen behagen, vrucht te dragen en volwassen te worden.

Kolossenzen 1:11 Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld,
Kolossenzen 1:12 en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht.

En daarbij wordt dan ook nog eens de kracht tot volharding en geduld aan de rechte kennis verbonden. Paulus die ons leert aangaande al deze zaken. Dankende met blijdschap de Vader.

Kolossenzen 1:13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,

Dat is dus een vers wat duidelijkheid geeft over wie wat heeft gedaan, waar het de verlossing betreft. Verlossing is een daad van de Vader. Hij heeft genade tot wet gemaakt en brengt ons over van duisternis in het Koninkrijk van de Zoon die de gevolgen van deze genade aan het kruis op zich heeft genomen.  Niet moeilijk om te zien dat de rechte leer de Vader en de Zoon als twee personen leert.

Kolossenzen 1:14 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.

En in de Zoon hebben wij die verlossing die de vergeving van zonden is. Hij draagt de zonden. Om het ere wie ere toekomt in de aanbidding duidelijk te krijgen is het onderscheid dienstig. Dan volgt er de lering wie de Zoon is.

1:15-23 De voorrang van Christus

Kolossenzen 1:15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping,

Het beeld van de onzichtbare God. Zou Paulus dit zo verwoorden wanneer hij in feite zou willen zeggen dat de Christus de Vader zelf is? Ook hier moeten degenen die de Christus en de Vader als één en de zelfde persoon willen zien weer van de woorden van Paulus afwijken met een uitlegging dat het beeld van God hetzelfde zou zijn als God zelf.

Door van "eerstgeborene" een eretitel te maken wordt uiteraard omzeild dat geboren worden betekent dat de Christus uit de Vader voort is gekomen, aan het begin van de schepping zoals wij die nu kennen. Deze eerstgeborenheid dan ook nog eens uitsluitend verbinden met de wederschepping of wedergeboren schepping, maakt de theorie dan sluitend voor wat betreft de argumentatie dat Jeshua Jezus niet geboren of geschapen uit de Vader is maar de Vader zelf zou zijn.

Het komt er op neer dat wij Paulus van slordig woordgebruik zouden moeten betichten om hier van "de ganse schepping", de wederschepping te maken.

Kolossenzen 1:16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

Hier gebruikt Paulus de voltooid verleden tijd wanneer hij verder gaat met zijn onderwijs aangaande de Christus. In Hem zijn alle dingen geschapen. Steeds verder moeten diegenen die de Vader en de Zoon als één en dezelfde willen beredeneren van de tekst afwijken om vol te kunnen houden dat het om de wederschepping handelt bij de eerstgeborenheid van de Christus.

Zover dat de betrouwbaarheid van het onderwijs in de Bijbel wel heel erg ondergeschikt wordt gemaakt aan de uitleggingen ten gunste van opvattingen die er toch wel ver vanaf blijken te liggen.

Staat Paulus Bijbels gezien alleen in zijn lering? Nee ook is hier het onderwijs van Paulus volledig in overeenstemming met wat wij bijvoorbeeld ook door Johannes geleerd zien. En het één werpt naar goed-Bijbelse kenmerken licht op het ander.

Johannes 1:1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Het "in den beginne" vinden wij ook in Genesis terug. Het is een verwijzing naar het begin van de schepping. In aanvulling op wat er in Genesis geschreven is krijgen wij bij Johannes de informatie dat nog voor de hemelen en de aarde er het Woord was. En dat alles door het Woord geschapen is

Johannes 1:3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

Zelfde onderwijs als Paulus geeft. Met een door het woordgebruik van Paulus toegevoegd inzicht. Alles is behalve door, ook in het Woord en tot Hem geschapen.

Kolossenzen 1:16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

In de hele materie rond het één en de zelfde óf verschillende personen zijn van de Vader en de Zoon (eventueel ook nog uitgebreid met de zelfde vraagstelling voor wat betreft de Geest) gaat het ook om de goddelijkheid van Jeshua Jezus. Daar is Johannes weer heel duidelijk in. Het Woord was God.

Paulus zei het iets genuanceerder:

Filippenzen 2:6 die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht,
Filippenzen 2:7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.

Het Woord van God was/is gelijk aan God omdat het niets uit zichzelf heeft gesproken. Kon dat wel als theoretische mogelijkheid? Jawel dat kon. Maar Jeshua Jezus heeft dat dus niet gedaan.

Ook niet toen Hij in het vlees wandelde:

Johannes 8:26 Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld.
Johannes 8:27 Zij hadden niet begrepen, dat Hij tot hen van de Vader sprak.
Johannes 8:28 Jezus dan zeide: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien, dat Ik het ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft.

HET WOORD

Was de Christus voordat Hij in het vlees wandelde het Woord waar Johannes over sprak?

Johannes 1:14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Ja dus. En merkt u hier op dat Johannes spreekt over eniggeborene? Het is een aanduiding die aangeeft dat al het overige IN Jeshua Jezus geschapen/geboren is. Door de toevoeging "des Vaders" maakt hij dat duidelijk. Al het overige is uit en in het Woord geschapen, en het Woord was als enige direct uit de Vader. Het geeft ook aan dat Hij de eniggeboren Zoon in het vlees was (context van het vers). En tevens is Hij dus eerstgeborene uit de doden.

Kolossenzen 1:18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.

Al deze eerstgeborenheden onderscheiden Jeshua van de Vader die zelf niet geboren, maar onveranderlijk en één is.

Johannes 14:28 Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik.

De enige God is/was de Vader.  Uit Hem is het Woord geboren wat door de hele Bijbel heen voor Hem gesproken heeft. Het Woord heeft niets  uit zichzelf gesproken, was dus één met God en daardoor God zelf.  Nadat het Woord als Jeshua de Christus vleesgeworden was (als mens een weinig lager dan de engelen zelfs, dus geen God meer) en gekruisigd voor onze overtredingen, heeft de Vader Hem doen opstaan en Hij heeft Hem weer verhoogd, verheerlijkt en naast Hem op de troon gesteld. En weer aan Hem gelijk gemaakt, ditmaal door Hem alle kracht, eer etc. etc. etc. te geven.  
   
En het is de Christus die regeert. Het is de Christus die nu het God zijn uitoefent.  
   
Alles wordt nu en in de toekomst aan de Christus onderworpen. Tot dat dit gebeurd is, is ons geen andere naam gegeven die wij kunnen aanroepen tot verlossing  dan die van de Christus. En wanneer dat allemaal gebeurd is dan onderwerpt de Zoon zich weer aan de Vader.

1 Korintiërs 15:25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.1 Korintiërs 15:26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, 1 Korintiërs 15:27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft.
1 Korintiërs 15:28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

Dan pas is alles weer één in JHWH. En tot dan zijn wij één in de Christus.  
   
De Vader blijft in de hele geschiedenis de Vader,  én onveranderd. Het Woord, de Alfa en de Omega, de Zoon, de Christus heeft vele benamingen door de Bijbel heen die telkens weer een andere hoedanigheid en zijnstoestand aanduiden.  

GEVOLGEN

Wat heeft dan diegenen bewogen die er al vanaf vroege tijden een halszaak van hebben gemaakt te stellen dat de Vader en de Zoon één en de zelfde zouden zijn? Wat heeft dit tot gevolg gehad?

De enige naam die de mens tot verlossing is gegeven lost zich als het ware op in de andere identiteitsaanduidingen die volgens de leer allemaal dezelfde aanduiden.

Handelingen 4:12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

Dat is in feite een apart artikel en dat heeft iemand anders al heel goed neergeschreven. Zie de volgende link:

http://www.wat-is-waarheid.info/drie-eenheid.htm

Toch zijn daar ook wat dingen onderbelicht in gebleven.

Het heeft de rkk een handvat gegeven diegenen te vervolgen die stelden dat er geen sprake van twee- of drie-eenheid was. Dat werd naast deze doctrine als een soort plicht ter verdediging van het "ware" geloof gesteld. En dat was ook en met name bij de Spaanse inquisitie het geval bij Joodse gelovigen. Kijken wij terug naar de periode van de Inquisitie dan zien we dat deze ook in belangrijke mate gericht was tegen de Joodse gemeenschappen in Europa.

http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/23792-religieuze-geschiedenis-joden-47-de-spaanse-inquisitie.html

Daardoor kunt u zien welke rol deze organisatie door de eeuwen heen heeft gespeeld. Zij die een Bijbels rechte leer hebben worden doctrinair door haar uitgesloten van behoudenis en verketterd. Ook nu nog.

Neem geen deel aan die werken, het "ga uit van haar" hoort luid en duidelijk te klinken.

Shalom 

Ger Groenhart 

10-06-2009


 

 

|Eenheid| |Openbaring| |De Wegrukking| |The Rapture| |ACTUEEL| |Risicoanalyse| |TIK, TIK, TIK...| |Oproepen| |3 in 1 ?| |Vergeving| |Wet en Genade| |Werken| |Leiderschap| |Tienden| |Valse profeten|