Eenheid
Openbaring
De Wegrukking
The Rapture
ACTUEEL
Risicoanalyse
TIK, TIK, TIK...
Oproepen
3 in 1 ?
Vergeving
Wet en Genade
Werken
Leiderschap
Tienden
Valse profeten

KRIJG NOU ALLEMAAL DE KLEREN!

En dat is een welgemeende uitspraak. In de puinhopen van het georganiseerde christendom is er duidelijk te zien dat veel mensen het gevaar lopen naakt voor de Christus te staan.

Om te vermijden dat de aandacht alleen maar naar de gereformeerde-farizeeënklasse uitgaat (ik spreek verder liever van religieuze leidersklasse aangezien dit een veel duidelijkere aanduiding is in deze tijd) mag er even terecht opgemerkt worden dat iedere geloofsbeweging  zijn schriftgeleerde leidersklasse kent. Zij zullen het zwaarder hebben dan de overige gelovigen om de witte klederen die ons door de Christus beloofd zijn in ontvangst te kunnen nemen.

Vandaag gaat het dus over de leidersklasse bij, en de kenmerken van hun inbreng in, de charismatische geloofsbeweging. Vanuit de optiek dat ik het iedereen van harte gun de witte klederen in ontvangst te kunnen nemen.

LEIDERSCHAP

Het meest tegenbijbelse aspect wat wij in de charismatische beweging mogen waarnemen is evenals bij de overige stromingen een sterk en autoritair leiderschap.

Mattheüs 23: 1/12 zijn bij gemeenten en kerken de minst geleerde verzen uit de Bijbel terwijl zij toch daar in feite het meest ter harte genomen zouden dienen te worden. Daar kunt u lezen wat ronduit van leiderschap  gezegd wordt. In vers 10 staat dat te lezen.

Ondanks het feit dat er in de eerste verzen wat kenmerken van deze schriftgeleerde leiders beschreven staan, wil dat dus niet zeggen dat het ontbreken van één of meer van die kenmerken een onderscheid tussen "goed" en "verwerpelijk" leiderschap zou betekenen. Geen leidslieden betekent gewoon wat er staat: géén leidslieden!

Matteüs 23:6 zij houden van de eerste plaats bij de maaltijden en van de erezetels in de synagogen,
Matteüs 23:7 en van de begroetingen op de markten en om door de mensen rabbi genoemd te worden. Gij zult u niet rabbi laten noemen;
Matteüs 23:8 want één is uw Meester en gij zijt allen broeders.
Matteüs 23:9 En gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want één is uw Vader, Hij, die in de hemelen is.
Matteüs 23:10 Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is uw Leidsman, de Christus.

Scherp geeft onze Heer hier het verschil aan tussen het oude en het nieuwe testament. Leiders horen wij niet meer te kennen, positieverschil horen wij niet meer te hebben, meesters naar de geest bestaan niet meer voor ons christenen en leraren hebben wij niet nodig, want slechts één is onze leider, meester en leraar, en wij zijn allen broeders en zusters. Duidelijker dan dat de Heer het in deze verzen verwoordt kan het niet. Wij zijn allen gezalfd, wij worden allen geleerd door de Heilige Geest.

Voor een completere Bijbelse uitwerking van het mogelijk begrip in deze zie:

http://groenhart.net/about9.html 

Maar goed, nu dat leiderschap er toch is kunnen wij misschien eens even kijken wat dit voor inbreng en effecten heeft in juist deze stroming.

GELOOFSOPVATTINGEN

Hoewel er geen geloofsartikelen en geloofsbelijdenis geformuleerd zijn zoals wij die bijvoorbeeld bij rkk, gereformeerden en protestantsen aan kunnen treffen, is er in de praktijk sprake van scherp omlijnde charismatische geloofsopvattingen.

Ook in deze beweging de ongenuanceerde stelling dat zij die het evangelie bij leven niet aanvaarden verloren zouden gaan. Alsof het volgende niet geschreven staat:

1 Petrus 3:18 Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest,
1 Petrus 3:19 in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis,......

De gevangenis van het dodenrijk dus.

1 Petrus 4:6 Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wèl, naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden, doch, naar God, wat de geest betreft, zouden leven.

Mogen wij stellen dat deze waarheid, ons uit de Bijbel gegeven, een ander licht werpt op de Liefde en Genade van G'd dan er wordt uitgedragen in de traditionele doctrines en de daaruit voortvloeiende dogmatische kreten? Ook in het dodenrijk leeft het evangelie. Ook daar kan men tot aanname van de Christus overgaan, tot bekering komen en deelkrijgen aan het koninkrijk.

En wanneer de Christus daar niet aangenomen wordt dan is er nog het laatste oordeel waarbij de doden die geen deel hebben aan de eerste opstanding (die der christenen om deel te hebben aan het 1000 jarige koninkrijk) in de tweede opstanding tot het oordeel op hun werken geoordeeld worden.

Dan heeft men echter wel het evangelie van het koninkrijk gemist. Hoewel men bij die gelegenheid op grond van werken tot leven geroepen kan worden is het dan echt te laat om het koninkrijk mee te beleven. En dat is dus hele andere koek dan het "je geld of je leven evangelie", de Christus aannemen of naar de hel gaan. Dat is dus zonder meer een "shotgun wedding" situatie.

Vindt u dat als medechristen een boodschap tot eer van een liefdevolle en rechtvaardige God?

Wat blijft er dan nog over van de boodschap! Zo wordt er dan gezegd aan mij in de gesprekken die ik hierover tot nog toe over gevoerd heb. Wel dat is duidelijk. De waarheid. Een waarheid die zich in minder dan een a4tje laat samenvatten en uit laat leggen. Een waarheid die Bijbels van heel veel meer liefde en rechtvaardigheid spreekt dan wat er zo in de geldende geloofstradities door mensen van gebrouwen is.

Mensen die de mantel van het leiderschap op zich genomen hebben en daardoor letterlijk de dienst zowel als het geloof van de medechristen uitmaken. Mensen die tradities en dogmas in stand houden en op hun medegelovigen drukken. Misvattingen die zijn ontstaan door het selectief lezen van de Bijbel. En die in stand werden/worden gehouden door diegenen die de waarde ervan betwijfelen uit de kerk te verketteren of anderszijds monddood te maken.


LEIDERSCHAP EN AMBITIE

Inplaats dat men dus stevig nadenkt over het geschrevene in de Bijbel en grote vraagtekens zet bij het toekennen van een leiderschapspositie aan hen die schriftgeleerd heten te zijn, is er een leiderscultuur gegroeid die als stevig component het instandhouden van zichzelf heeft.

Daartoe worden vele voorbeelden van grote Godsmensen uit de Bijbel gelicht en het wordt de gelovigen voorgehouden dat dit hetgeen is wat de Vader voor hen wil. Groeien van kind van de Vader, tot volwassen zoon of dochter van de Vader, betekent in de charismatische gemeenteleer het navolgen van het voorbeeld van de leiders teneinde zelf óók een leider te worden.

Jonggelovigen die de gemeente binnenkomen wordt voorgehouden zich uit te strekken naar het leiderschap om groot te kunnen worden. Daar zijn trajecten van studie, trainingen en seminairs voor opgezet. En de organisatiestructuur van de gemeente is zodanig opgezet dat er veel leiderposities gecreëerd worden. Met een strakke hierarchie en door de bovenlaag gecontroleerd. Of het wel "goed gaat".

De ambitiesfeer die er daardoor ontstaan is vormt een voedingsbodem voor vele misvattingen. Dat vervormt niet weinig de kijk op het praktisch christenzijn. De sterke accenten die wij in de Bijbel terugvinden, en die de nadruk leggen op het samengaan van het uitdragen van het evangelie en werken van barmhartigheid in de wereld, worden sterk ondergeschikt gemaakt aan het streven naar de gaven van de Geest en de arbeid in de gemeente.

Er is een elitaire groep van leiders die elkaar als grote godsmensen omschrijven. Hoe meer gelovigen "hun" gemeente telt des te groter het aanzien dat zij in hun klasse genieten. En hoe meer bekeringen, wonderen en genezingen zij op "hun" naam hebben staan hoe meer status en bevestiging zij daaraan ontlenen. Het groot zijn onder de mensen en de groeiweg die zij in de gemeente uitstippelen wordt erbarmelijk gelijkgesteld aan het groot zijn in de Vader en de Christus.

Lieve schattevaten van medegelovigen. Er wordt in de Bijbel maar op één plaats aangegeven waar het verschil tussen groot en klein zijn in het koninkrijk (wat wij eerst dienen te zoeken, dan komt de rest vanzelf) door bepaald wordt. Mattheüs 5:19.

Matteüs 5:19 Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

In de context gelezen staat dit vers na de zaligsprekingen (waar dus ook al met geen woord gerept wordt over leiderschap) en de aansporing tot de werken van barmhartigheid die daar in doorklinken. Dan wordt u het zout der aarde genoemd. En daar kan dus een kroon op gezet worden wanneer u zich aan de wetten houdt.

Dat is uiteraard aan de Vader en aan de Christus voorbehouden. Uit ambitie of zelfrechtvaardiging overgaan tot het houden van de wetten is dus óók geen beste praktijk. Wij kunnen onszelf echt geen kroon toe-eigenen door verdiensten uit inspanningen die wij uit onszelf op ons hebben genomen.

Uit liefde voor Hem zich aan Zijn wetten houden is waar wij toe over kunnen gaan. Dat is geen voorwaarde tot behoud en toegang tot het koninkrijk. Zoveel wordt ook duidelijk uit dat vers. Maar het houden van de wet heeft wel alles te maken met de groei in het geloof en de status in datzelfde koninkrijk.

WETTICISME.

Is het u ook zo vreemd te moede, dat wanneer we binnen deze geloofsbeweging naar een leiderscultuur kijken die van de oproepen om toch vooral groter te groeien aan elkaar hangt, wij ook het grootste verzet tegen wat daar wetticisme genoemd wordt aantreffen?

Geen andere geloofsbeweging is zo fel gekant tegen het houden van de wet als de charismatische beweging..

En dat terwijl het enige Bijbels gefundeerde onderscheid tussen klein en groot in het koninkrijk juist door de Christus op het houden en leren van de wet is vastgezet?

Juist. Daarmee kijkt u als lezer eens met mij mee naar die onbegrijpelijke combinatie van zichzelf bestrijdende elementen in de gemeenteleer. Helaas niet alleen aan te treffen bij de charismatici.

Het leven uit genade is daar ook één van de gepropageerdheden die dogmatische vormen heeft aangenomen. Wee u wanneer u in charismatische kringen het houden van de wet of het leren van de wet aankaart, of eens begint over het houden van het 4e gebod, het sabbatsgebod. Dan is de kerk te klein!! Dan wordt u met gezwinde spoed tot de klasse der wettische Farizeeën gerekend en er is nog maar één voor hen acceptabele positie die u dan in deze gemeente mag bekleden.

De geknielde positie die er aan de bekering van zulks laags aan gedachtengoed gekoppeld wordt.

Staat u maar eens stil bij dit schrijnende voorbeeld van een gemeenteleer die haaks staat op de woorden van de Christus zelf.

Toch wordt daar geleefd, gepreekt en gepraktizeerd vanuit de pretentie dat de charismatische beweging er één is die u tot groei stimuleert en men zet zich niet weinig af tegen de "religieleren" van de meer traditionele gemeenten die u als gelovigen klein zouden houden en u geen groeiruimte zouden bieden. Maar de Bijbelse waarheid wordt ook in de charismatische leer ten onder gehouden!! En dat gaat juist ten koste van waar zij zichzelf zo voor op de borst slaan.

Het bieden van groeiruimte aan de gelovige.

Openbaring 3:17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte,
Openbaring 3:18 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.

MANIPULATIE EN INTIMIDATIE

Om de paradox tussen gepretendeerde groeiruimte en de praktische beperking daarvan binnen één leer te verdoezelen moet er natuurlijk flink gesjoemeld worden met het Woord.

Mijn biologische vader heeft mij als wijsheid wel eens bijgebracht dat je uit de Bijbel elk willekeurig standpunt kunt verdedigen. En aan de oppervlakte gelezen heeft hij inderdaad gelijk.

Helaas heeft er veel van dusdanig misbruik plaatsgehad. Het is, lijkt het wel, één van de oudste tradities binnen het christendom om uit de Bijbel selectief en buiten de gehele begripscontext te citeren als ondersteuning voor het één of het andere standpunt of stellingname. Alle op één of meerdere punten lijnrecht tegenover elkaar staande denominaties verkrijgen én verdedigen hun opvattingen uit het zelfde boek.

De anti-wet opstelling binnen de charismatische beweging overleeft slechts door middel van het selectief Bijbelgebruik. Evenals de leiderschapscultuur.

De reflex tot zelfbehoud en zelfrechtvaardiging van deze klasse leidt er echter toe dat zij menen door hun tentoongestelde gaven van de Geest ook over de gave der onfeilbaarheid in de theologie beschikken.

Dus heeft de leider het gelijk aan zijn kant. En is degeen die het met hen oneens durft te zijn iemand die aan de gezalfden des Heere raakt.

Wie geen andere gaven tentoonspreidt dan het lezen van de gehele Bijbel en het vermogen om dat allemaal serieus te nemen, is vrijwel automatisch iemand die de Geest niet heeft ook als dat tot opbouwende kritiek leidt. En dat is dan het gunstigste geval. Die verketteringsvariëteit kan dan nog uitgebreid worden met de ernstigere vorm van het toekennen van een demonische aandrang of geest aan kritische gemeentegenoten. Aan de vruchten van de Geest wordt in deze geen aandacht besteed.

OPROEP.

Het is mijn doel met dit schrijven zoveel als maar mogelijk bij te dragen aan het ondersteunen van positieve veranderingen binnen de gemeenten. Dat is uiteraard geen éénpersoons onderneming. Wanneer u zich mede door dit artikel geroepen voelt daaraan bij te dragen dan mag u het uiteraard gebruiken om het ook uw voorgangers/leiders voor te leggen als begin van een hopenlijk vruchtbare dialoog over deze zaken.


Shalom

Ger Groenhart  19 mei 2009.

Noot. Dit artikel is niet op de charismatische stroming binnen de rkk geschreven.

 


 

 

|Eenheid| |Openbaring| |De Wegrukking| |The Rapture| |ACTUEEL| |Risicoanalyse| |TIK, TIK, TIK...| |Oproepen| |3 in 1 ?| |Vergeving| |Wet en Genade| |Werken| |Leiderschap| |Tienden| |Valse profeten|