Eenheid
Openbaring
De Wegrukking
The Rapture
ACTUEEL
Risicoanalyse
TIK, TIK, TIK...
Oproepen
3 in 1 ?
Vergeving
Wet en Genade
Werken
Leiderschap
Tienden
Valse profeten

Liefde en werken

 

Een gedeelte van een gedachtenwisseling over een onderwerp op weeswaakzaam.

Quote_uit 33: "De teksten die je aanhaalt uit Mattheus gaan (mijns inziens) mensen die niet wedergeboren zijn (eigenlijk geen christenen)"

Jan. Dus als ik het goed begrijp betoog jij aan de hand van Mattheus 25 dat de Christus, die daar dus volgens jou niet tot wedergeboren gelovigen spreekt, dezen een plaats in het koninkrijk ontzegt op grond van werken die zij in hun geloof nagelaten hebben. En tot de wedergeborenen zegt:

Matteüs 25:34 Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Matteüs 25:35 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, Matteüs 25:36 naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen.

En tot de niet-wedergeborenen zegt: Matteüs 25:41 Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Matteüs 25:42 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Matteüs 25:43 Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht.

Quote uit 42 -"1e deel is correct. Mijn falen heeft geen invloed op mijn behoud. Jezus heeft alles volbracht, daar kan ik niet aan of af doen. Ik kan door goede werken de verlossing niet MEER maken, net zo min ik door slechte werken mijn verlossing ONGEDAAN kan maken." (stelling van Jan)

Ik kan het helemaal eens zijn met de uitspraak dat ik mijn verlossing niet méér kan maken door het doen van welke werken dan ook. Zij het door werken der liefde zij het door werken van wet. Maar met de rest van wat je daar schrijft ga je dus ontzettend de fout in joh. In deze woorden van de Heer in Mattheus heeft hij het niet eens over aanwezige slechte werken, maar over AFWEZIGE goede werken.

Je gooit alle werken op een grote hoop. Werken der liefde, werken der wet, goede werken slechte werken en verklaart vervolgens dat wij daar vrij in zijn.

Quote uit 28_"Werken (goed of slecht) hebben alleen invloed op je kwaliteit als christen. Maar doet helemaal niets aan of af van je behoud. Zou werken ook maar een kleine invloed hebben op behoud, was Jezus voor niets gestorven."

Je hebt nog steeds geen onderscheid opgedaan tussen wanneer het over de werken van liefde en de werken van de wet gaat Jan. En dat wens ik je echt zo van harte toe man.

Want dus de helft van wat jij verkondigt aangaande werken is klinklare dwaasheid die tegen de woorden van de Christus ingaat, en wel degelijk een uiting van een doorgeslagen leer van mensen. De Christus in mij is wel degelijk in staat (geweest) mij door Zijn liefde te bewegen tot werken die daar uit voortvloeien. En als ik daar niet volmaakt in ben geweest heb ik in ieder geval wél gewerkt en dan mag ik ook een beroep doen op zijn genade voor die gelegenheden dat ik zijn wet van liefde niet of niet voldoende in de praktijk heb gebracht. Dat is wat de Bijbel leert.

Jouw lering daarin is dat we dus nietsdoend (maakt toch niet uit we kunnen toch niks goed doen) kunnen wachten tot ons vlees veranderd wordt.

"Paulus zegt “Wie zal mij verlossen van dit lichaams des doods?" Wel dat is duidelijk: Romeinen 7:25 Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!

Iedere christen bevindt zich op een ontwikkelingsweg en Paulus was daarop echt geen uitzondering. En zo heeft hij na deze verzuchting nog heel wat geschreven waaruit blijkt dat hij zich verder ontwikkeld heeft.

Efeziërs 1:22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, Efeziërs 1:23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt. Filippenzen 3:12 Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ík ook door Christus Jezus gegrepen ben. 2 Timoteüs 3:17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

Wel Jan. De werken der liefde die Jezus van ons vraagt zijn echt niet zo onmogelijk te doen als de leer die jij verkondigt doet voorkomen. De maagden die allemaal sliepen (kun je zien als niet werken, dat doen wij niet in onze slaap) worden beschreven als maagden die al wel olie hadden en sliepen, en maagden die géén olie hadden en sliepen. In hun slaap waren zij wel gelijk maar voordat zij in slaap vielen was er dus wel degelijk sprake van een verschil in hun handel en wandel.

Er zit dus ook wel degelijk een verschil in waar jij aan voorbij gaat in je ijver om te betogen dat werken of niet werken hetzelfde resultaat oplevert. Namelijk behoudenis. De Christus zelf leert ons dus anders. En Jacobus ook, en........... enz enz.

Door hen allen wordt betoogd dat de werken waar de Christus het over heeft een onlosmakelijk onderdeel van het levend geloof zijn dat behoudt. Jouw redeneringen komen er op neer dat dood geloof ook tot behoudenis leidt.

quote-"We zeggen eigenlijk hetzelfde. Alleen wil jij de wet der Liefde zelf tot uiting brengen. Terwijl ik zeg dat de wet der Liefde alleen door Geloof tot uiting KOMT!"

Totaal mis Jan. Onderwerp van deze gedachtenwisselingen zijn de WERKEN die uit liefde voortvloeien en niet de WET. En over de werken daar zeggen wij heel beslist niet dezelfde dingen over.

En ook ik roem niet in mijn werken hoor. Dit heb ik namelijk ook gelezen:

Lucas 17:10 Zo moet ook gij, nadat gij alles gedaan hebt wat u bevolen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven; wij hebben slechts gedaan, wat wij moesten doen.

m.vr.gr.

Lieve Maaike,

We moeten mensen vooral bekend maken met Gods Verlossingswerk,
en de onbegrensde Liefde die God hiermee aan een verloren mensengeslacht heeft geopenbaard. de Zuiverste, Puurste Genade ooit gezien op deze aarde;
in Zijn Geliefde en Enige Zoon, Jezus Christus.

Niet zomaar een zoon! Dé Zoon in Wie God Zijn Welbehagen had,
verteld de Schrift, de Zoon van de Allerhoogste.

Ik vrees dat jong bekeerden geen boodschap hebben en al dit soort speculaties en hiermee dreigen in de war geraken.

Zelf heb ik geen angst, in Liefde is geen angst,
want ik vertrouw (gelukkig) op Hem, niet op mezelf.

Ivon,

Het is helemaal okee om het werk van een evangelist te doen en de pure genade aan het kruis gekocht in de spotlight te zetten. Door die genade kunnen wij christenen worden en God en het geloof omarmen en liefhebben in de volste zin van het woord. Niks fout mee. En alles goeds mee. Die genade stelt allen die Gods wetten overtreden hebben in staat Jeshua en de Vader weer als werkende door de Geest in hun leven toe te laten en Hen lief te krijgen of te hebben. Zulk werk verdient respect! En dat krijg je ook van mij hoor!

Efeziërs 4:11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars,
2 Timoteüs 4:5 Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.

Er staat echter wel: verricht uw dienst ten volle. Eenmaal christen geworden houdt de genade niet op dat mag ook duidelijk zijn. Maar wat houdt dan dat "ten volle" in? Waartoe spoort het evangelie ons aan?

Efeziërs 2:10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Filippenzen 1:21 Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.
Filippenzen 1:22 Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht, en wat ik moet kiezen, weet ik niet.
1 Timoteüs 2:10 maar - zó immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen - door goede werken.
1 Timoteüs 6:18 om wèl te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam
Titus 2:7 houd (hun) in uzelf een voorbeeld voor van goede werken, zuiverheid in de leer, waardigheid,
Titus 2:8 een gezonde prediking, waarop niets valt aan te merken, opdat de tegenstander tot zijn beschaming niets ongunstigs van ons hebbe te zeggen.
Titus 2:14 die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.
Titus 3:8 Dit is een getrouw woord en ik wil, dat gij op dit punt een krachtig getuigenis geeft, opdat zij, die hun vertrouwen op God gebouwd hebben, ervoor zorgen vooraan te staan in goede werken. Die zijn schoon en voor de mensen nuttig;
Titus 3:14 En laten ook de onzen leren vóór te gaan in goede werken, ter voorziening in hetgeen noodzakelijk is, opdat zij niet onvrucht-baar zijn.

Hebreeën 10:24 En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Jakobus 2:14 Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden?
Jakobus 2:19 Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wèl, (maar) dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen.
Jakobus 2:20 Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt?
Jakobus 2:24 Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof.
Jakobus 3:13 Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.

1 Petrus 2:12 en dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij, nader toeziende op datgene, waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken ten dage der bezoeking.

Openbaring 14:13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.

Aansporingen voldoende dacht ik zo. En die horen óók tot het evangelie! En wederom nog weer aangestipt dat géén van deze teksten de werken der wet betreft.

Ik hoop echt dat je dit keer niet geirriteerd wordt en me weer van hoogmoed wil gaan betichten omdat een aanvulling op wat jij hebt geschreven nodig is. Want deze wordt ook echt in de liefde gegeven hoor.

En dit is ook een werk:

Efeziërs 5:11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer,

Met de speculaties rond wie de antichrist is of zal worden komen ook de redenen waarom men dat denkt aan de orde. Ik denk niet dat wij die kennis onder stoelen of banken horen te schuiven omdat er wel eens iemand van slag af zou kunnen raken. Best wel goed om ook te overdenken waar men van gered wordt.

met vr. gr.

 


 

 

|Eenheid| |Openbaring| |De Wegrukking| |The Rapture| |ACTUEEL| |Risicoanalyse| |TIK, TIK, TIK...| |Oproepen| |3 in 1 ?| |Vergeving| |Wet en Genade| |Werken| |Leiderschap| |Tienden| |Valse profeten|