Eenheid
Openbaring
De Wegrukking
The Rapture
ACTUEEL
Risicoanalyse
TIK, TIK, TIK...
Oproepen
3 in 1 ?
Vergeving
Wet en Genade
Werken
Leiderschap
Tienden
Valse profeten

valse profeten

correspondentie: gw@groenhart.net

Valse profeet

 

Waarschuwing tegen valse profeten en dwaalleren.

Zo af en toe doe ik wat huiswerk. Behalve veel bijbelstudie is er ook plaats voor zo nu en dan een ander boek. Deze keer was dat het boek "Gods laatste getuigenis" van Ronald Weinland.

Profetisch inzicht verkrijgen is iets anders dan zelf profeet zijn. Dat wil ik even vooropstellen. Vanuit de Bijbel verworven inzicht in de profetieën is iets geheel anders dan zelf een aanstelling ontvangen van God om te profeteren. Aangezien ik zelf ook nogal wat geschreven heb over het in de Bijbel geprofeteerde betreffende de tijd waarin wij leven, wil ik vermijden dat de indruk zou ontstaan dat ik zijn profeetschap naar beneden haal om het door mij geschrevene als ware profetie naar voren te schuiven. En vervolgens mijzelf als ware profeet te betitelen. Dat is dus geenszins de bedoeling.

Nog voor ik op pagina 30 van zijn boek aangeland was kon ik dus de neiging om daar het één en ander over neer te schrijven niet bedwingen. Mijn benadering van de profetieën is er één dat als wij daar iets over willen beweren dat dit in overeenstemming dient te zijn met alles wat er in de Bijbel staat. Centraal in dit schrijven staat de bewering van dhr.Weinland dat het zesde zegel beschreven in Openbaring hoofdstuk 6 al reeds geopend zou zijn. Hij zou precies weten wanneer dat gebeurd zou zijn. Daarmee heeft hij het heel makkelijk gemaakt om door zijn claim van aangesteld profeetschap heen te prikken. Eenvoudig wat studie is voldoende.

Openbaring 6:12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.

Openbaring 6:13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.

Openbaring 6:14 En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt.

Openbaring 16:18 En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot.

Openbaring 16:19 En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven.

Openbaring 16:20 En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet (meer) gevonden.

Mogen wij uit het bovenstaande de conclusie trekken dat de aardbeving die er in hoofdstuk 6 genoemd wordt als de opening van het zesde zegel, in Babylon plaats zal vinden? Ja hoor, deze aardbeving en de verdrukking die dat voor de wereld met zich mee zal brengen wordt door de hele Bijbel heen met de zelfde tekenen erbij beschreven en zal (samen met wat God zelf nog aan bijkomendheden zal laten plaatsvinden bij die gelegenheid) de verwoesting van Babylon (het huidige Irak) ten gevolge hebben. Dat is dus nog niet gebeurd, hoewel ik u hier wil meegeven dat het naar mijn inzichten ook niet veel (edit 13-8-2011) jaren meer zal duren.

Dat deze bijbelse informatie dhr.Weinland is ontgaan spreekt niet voor zijn profeetschap. Dat spreekt eerder voor het feit dat hij door zijn (niet complete) inzicht in de profetieën zich heeft laten verleiden om zich een voorname positie in het plan van G'd aan te laten praten. Jammer voor mijnheer Weinland. Beter voor hem wanneer hij dit erkent en zich bekeert hiervan. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Er klopt maar weinig van de kern van zijn profetische boodschap, die aan velen gericht, daardoor als een misleiding voor velen gezien kan worden. Wordt dus maar beter geen lid van zijn kerk.

Nu is het zo dat valse profetieën, of profetieën die voor een groot deel waar zijn, verspreid worden met een bedoeling. Er zit een misleiding in die, bewust of onbewust door de schrijver er ingelegd, ons van een waarheid of aantal waarheden af probeert te houden en wellicht ook onwaarheid of een aantal onwaarheden voor waar probeert te verkopen.

Vanaf bladzijde 30 geeft hij aan dat de problemen die wij in deze wereld kunnen waarnemen alle uit het karakter van de mens ontstaan zijn. Een aantal bladzijden worden er besteed aan het beschrijven van de kwade dingen die hij tot het karakter van de mens rekent. Het zwaarst liggen de religies onder vuur. Maar dan wel vanuit de individuele verdorvenheid van de mensen die dezen in stand houden. Religie is de bron van alle kwaad zo oordeelt hij. Overigens onder betoog dat hij daar niet in door vooroordelen beïnvloed zou zijn.

Tientallen pagina’s worden er besteed om de inconsequenties van de bestaande religies duidelijk te maken. Daarbij hanteert hij het principe dat als het niet volmaakt is het ook niet helemaal waar kan zijn. En dat G’d met niets anders dan perfectie tevreden is. Hoewel het moeilijk is generalisaties te vermijden als er overzichten worden gepresenteerd van tijdperken of bewegingen op mondiaal niveau is het een mix van negatieve generalisaties geworden die echter met geen woord rept over de drijvende kracht die er achter de kwaden zit die hij soms echter wel accuraat in beeld brengt. Zo wordt bijvoorbeeld wel de brede doctrinaire invloed van de RKK op vrijwel iedere geloofsrichting door de geschiedenis heen juist weergegeven. De gewelddadige manipulatie die daartoe als instrument werd toegepast heeft echter geen plaats in dit betoog gekregen.

Geloven in G’d brengt ook met zich mee dat er rekening gehouden wordt met de satan. Die vertegenwoordigt als de tegenstander van G’d in de Bijbel beschreven een voorname werkzame factor in het geheel van de geschiedenis. Alles aan de mens toeschrijven gaat voorbij aan het feit dat de satan als overheid en actieve wereldbeheerser wordt omschreven in de Bijbel en vertekent het beeld dat er geschetst wordt op een onacceptabele manier. Het is de beproefde manier om de schuld van de mensen uit te vergroten en een positie van zeggenschap over hen te verwerven. Veel christenen liggen plat onder het juk van de leer van erfzonde en de doctrine dat er na bekering, doop en wedergeboorte nog steeds niets goeds in hen gevonden kan worden. Dat ons hart nog steeds slecht zou zijn terwijl nota bene Yeshua daar zijn intrek heeft genomen. Alsof er geen overwinning in Christus zou zijn!

En passant brengt hij ook nog de vrijmetselaarskijk (een filiaal van de RKK die op haar beurt weer een filiaal is van Babylon) op de schepping als waarheid naar voren die stelt dat de tegenstander van G’d in feite een soort van medestander is doordat deze precies de rol vervult die hem reeds aan het begin der schepping is toebedeeld door de Schepper. En jawel hoor, op pagina 89 komt de uitverkiezingsleer naar voren die door de geschiedenis heen door de aan de vrijmetselarij gerelateerde sekten aan de verzegeling van de 144.000 uit de stammen van Israël zijn verbonden. Zij zouden de enigen zijn die worden opgenomen. Met klem wil ik dat soort opvattingen bestrijden. De deelname aan de wegrukking staat gelijk aan een uitnodiging ontvangen hebben voor de hemelse bruiloft. Daar zegt de Bijbel het volgende over: 

Matteüs 22:1 En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide:

Matteüs 22:2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte.

Matteüs 22:3 En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen.

Matteüs 22:4 Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft.

Matteüs 22:5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.

Matteüs 22:6 De overigen grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen.

Matteüs 22:7 En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand.

Matteüs 22:8 Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard.

Matteüs 22:9 Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft, tot de bruiloft.

Matteüs 22:10 En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.

Matteüs 22:11 Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad.

Matteüs 22:12 En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde.

Matteüs 22:13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

Matteüs 22:14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Door de hele 6000 jaar van de menselijke geschiedenis heen is ieder mens geroepen geweest God te erkennen als hoogste autoriteit. De relatief weinigen die daar gevolg aan gegeven hebben vormen echter nog wel steeds een menigte die niet te tellen is.

Zij die deel aan de bruiloft hebben beschikken als beschreven kenmerk over gewaden die witgewassen zijn in het bloed van het Lam. Dat staat voor genade en behoudenis door geloof en niet voor de onberispelijke gaafheid die de 144.000 bereikt hebben door zich niet te bevlekken met vrouwen en geen leugen over hun lippen te laten gaan.

Dat voor deze 144.000 de hoogste priester en bestuursfuncties (zij zullen ook de rechterlijke macht vormen) zijn weggelegd in het Koninkrijk der Hemelen (wat overigens wel op aarde zal worden uitgeoefend) mag duidelijk zijn. Door de tijden heen is de uitverkiezing van deze bepaalde groep voor deze bepaalde functies misbruikt om een beeld te schetsen wat alle overige gelovigen uitsluit van de wegrukking en het Koninkrijk. Alsof het Koninkrijk uit louter hoge priesters zou bestaan. Het is misbruikt om er voor gelovigen een juk van te maken wat slechts weinigen hebben kunnen dragen. De schuldgevoelens die daar vervolgens bijna onvermijdelijk uit ontstaan, zijn weer breed misbruikt in de vorm van onderwerpingen en boetedoeningen die van de door Yeshua aangeboden genade een aanfluiting maken. Momenteel is er geen verschil in positie tussen broeders (en zusters), slechts één is Meester. In het Koninkrijk zal er echter wel onderscheid zijn tussen groten en kleinen. Dat staat geschreven in Matt.5:19. Dat onderscheid wordt gemaakt aan de hand van het houden van de geboden in deze tijden. Vond u dat een passend eerbewijs aan God die ook wetgever is dan mag u groot heten. In het andere geval bent u weliswaar klein maar toch deel uitmakende van het Koninkrijk.

Dus foei mijnheer Weinland. U ontmaskert zichzelf hiermee overtuigend als een gebrekkig bijbelkenner en een valse profeet en u spreekt in uw eigen werk daar het oordeel over uit.

“God zal onthullen wie Zijn ware dienaar is, door wie Hij werkt om Zijn waarheid als een laatste eindtijdgetuigenis aan de wereld te verkondigen, en Hij zal beginnen met alle valse religieuze leiders te ontmaskeren.”

Vervolgens begint hij aan een relaas dat de betekenis van de zeven donderslagen die Johannes niet mocht beschrijven uitlegt. Naarmate hij verder vordert met zijn boek wordt het steeds verder van de Bijbel af geschreven. Verschijnselen die samenhangen met de infiltratie van Babylon in de kerken, ziekte en sterfte onder de gemeenteleden en vooral de leiders, die er volgens het “gij zijt allen broeders en slechts één is uw Meester” op een geheel andere manier zouden behoren te zijn dan zij nu over het algemeen functioneren, knoopt hij aan de vijfde donder vast. Het geheel van de donderslagen spreidt hij uit over een tijdsperiode vanaf de aanslagen op de twin towers van het World Trade Center tot aan het einde van de menselijke regering over de aarde.

Op deze manier verdoezelt hij het feit dat:

Iedere gemeente apart gewaarschuwd wordt in de brieven uit Openbaring en wordt opgeroepen tot bekering.

Ieder gemeentelid van gemeenten die zich niet bekeren wordt opgeroepen uit te gaan van Babylon en geen deel te hebben aan haar werken.

Van donderslagen wordt verder in de Bijbel alleen gemeld dat zij plaats zullen hebben bij de gelegenheid van de aardbeving die Babylon zal verwoesten en bij de gelegenheid dat het zevende zegel geopend wordt. Dat daar in die donderslagen ook iets gesproken zal worden over de gemeenten die zich niet bekeerd hebben van de werken van Babylon is niet te ver gezocht. Bekering dient daar echter wel gemeentebreed te geschieden naar Yeshua Jezus toe en niet naar een mens. Zo dit niet gebeurt heeft iedere christen zelf de verantwoordelijkheid uit te gaan vandaar.

Zijn boek wordt zo langzamerhand een schoolvoorbeeld voor het herkennen van valse profeten en dwaalleren. Dat zijn claim van genade door onderwerping aan de persoon van Weinland en zijn leringen hier al voor het gros van de mensen die zijn boek lezen, een duidelijke indicatie is geweest dat hij het spoor bijster is, mag duidelijk zijn. Hoewel hij op zijn claim van woordvoerend profeet als één van de twee getuigen in de eindtijd al ruimschoots onderuit is gegaan door een gebrek aan kennis van wat de werkelijke profeten al over deze tijd hebben neergeschreven lees ik dus nog even door om te kijken waar er nog meer van die gifangels die de handtekening van de valse profeet karakteriseren verborgen zitten.

Bij zijn beschrijving van het klinken van de zeven bazuinen heeft de satan ineens wel een rol in het grote politieke en religieuze gebeuren. Daarmee zouden wij bijna kunnen vergeten dat deze figuur op het persoonlijke vlak ook werkzaam is. En dat de tegenstand die wij daar ieder voor onszelf uit kunnen oefenen bijzonder effectief kan zijn. Niet alleen voor onszelf maar ook doorwerkende naar de grotere gehelen.

Als voorbeeld van de grove misleiding nog weer even het volgende uit de tekst van zijn boek gelicht.

“God heeft Zijn schepping altijd volledig onder controle gehad, maar Hij verkoos om gedurende 6.000 jaar de mens zichzelf te laten regeren. Dit is altijd Gods plan geweest opdat de mens zou leren dat alleen Gods manier van leven goede en blijvende resultaten oplevert. Het getuigenis van de wegen van de mens gedurende 6.000 jaar is rampzalig gebleken.” (blz.159)

Het ligt voor de hand valse profetieën met juiste profetieën te bestrijden. Het is echter van groter essentieel belang de dwalingen en daarmee verbonden leren aan de kaak te stellen. G’d kent de zijnen en hen die in de Liefde voor G’d en voor elkaar blijven hoeven zich geen zorgen te maken over de oorlogszuchtigen en de rampen die zij tegemoet gaan door hun weigering om Yeshua en zijn aangeboden genade te erkennen. Het leed wat door hen ook aan onschuldigen wordt gedaan zal door G’d ruimschoots worden vergoed. Lees de zaligsprekingen in Matt. 5 maar.

Te stellen dat alles onder controle van God geschied zou zijn is het negeren van wat er als eerste boodschap over de werkzaamheden van de satan ten opzichte van de mens geschreven staat in het woord van G’d. Dat heeft het reddingsplan (heilsplan) nodig gemaakt wat in deze tijden zijn einde nadert. Dat is geen proef voor de mensheid geweest om te “bewijzen” dat zij er alleen maar een rommeltje van kunnen maken. Deze tijd is nodig geweest om al het zaad van Adam in zijn wasdom te laten groeien en voor ieder individu wat uit hem voort moest komen een duidelijke keuze te maken. De verleiding van Eva en Adam was wel degelijk een onvoorziene zet van de satan. Dat laat zich duidelijk lezen uit het verslag wat er van is opgetekend.

Die zesduizend jaar is de periode geweest dat de satan de mensheid ten opzichte van God gegijzeld heeft. Hij heeft God willen treffen in hetgeen Hij het meest lief had in zijn schepping op aarde. En hij heeft daarmee het geduld van God op de proef kunnen stellen totdat elk individu zijn of haar keuze gemaakt heeft.

Natuurlijk is het een zwarte, duistere tijd geworden zo onder de satan die een geestelijke macht over allen uit kon oefenen en als zodanig ook als wereldbeheerser voor deze periode te boek staat. Als wij de mensheid iets te verwijten hebben is het dat zij die christenen waren niet beter hebben opgelet en hun stem niet luider en naar waarheid hebben laten horen. Maar toch hebben zij aardig hard geroepen hoor, zo door de tijden heen. Voor wie wil zoeken zijn daar vele voorbeelden van te vinden.

De miljarden uit alle generaties echter die een rechtvaardig en goed leven geleid hebben, of hun vertrouwen op Yeshua en de Vader in geloof hebben gesteld en daardoor rechtvaardig en goed zijn geworden uit bekering en genade worden door de beoefenaars van christelijke dwaalleren totaal uit het plaatje geschreven. Ten gunste van 144.000 individuen die zij als de totale oogst uit 6000 jaar wanbeheer door de satan proberen voor te stellen. Uit de Bijbel mogen wij begrijpen dat G’d de mensheid door de zeef van de oprechte erkenning van Hem en zijn geboden zeeft. Daarbij kunnen wij echt niet stellen dat Hij er te weinigen heeft geroepen of hen op te strenge maatstaven uitzeeft. Er komen er eerder meer in het Koninkrijk (zodat er nog een nazeving nodig zal zijn na 1000 jaar onder een rechtvaardig beleid) dan te weinig.

Om het geheel aan misleiding wat completer te maken komt Weinland op bladzijde 177 en verder nog weer eens met de vrije wil aanzetten. Deze fictie die een puur filosofische grondslag heeft en dan ook nergens als leer in de Bijbel terug te vinden is, vormt een onmisbaar onderdeel van dwaalleren. Noch engelen noch mensen zijn door God in de positie geplaatst die een vrije keuze inhoudt. Vrijheid heeft ten diepste de betekenis dat er geen te onderscheiden gevolgen bij het kiezen voor de ene of de andere mogelijkheid aanwezig zijn. In den beginne was Zijn schepping zo goed dat er door Adam en Eva gewoon geen kwade keuzen in de praktijk konden worden gebracht die van Godswege verboden of bestraft moesten worden. Zij hadden maar één gebod. Zij mochten niet van de vrucht van de boom der kennis eten.

Hoe dat bij de geestelijke schepping geregeld was, daar wordt in Zijn Woord voor de mensen geen verslag van gedaan. Maar uit het feit dat de satan en zijn medestanders eerst uit de hemel, vervolgens van de aarde en tot slot uit de schepping van G’d worden verwijderd kunnen wij wel stellen dat er geen sprake van een vrije wil of keuze is, of is geweest. Zoals de mens een gebod had zo zullen de geestelijke wezens ook een gebod of geboden hebben gehad. De gevolgen van afkeer van G’d en zijn geboden zijn zo vreselijk dat er niets van vrijheid in te bespeuren valt wanneer daar toe wordt overgegaan.

De daad van de eerste zonde (= overtreding van een gebod van God) door Eva en Adam begaan een vrije keus noemen is, gezien zowel de omstandigheden als de gevolgen ervan, ronduit belachelijk te noemen en een belediging voor het gezonde verstand. Het gezonde verstand weet dat een gebod van God absoluut is. Hij zegt er dan ook nooit bij dat we zelf maar uit moeten maken of we ons er aan willen houden ja of nee en dat er geen onderscheid in de gevolgen van deze keuze zou zijn. Dat zou vrije wil zijn. Integendeel staat er duidelijk geschreven dat overtreding van Zijn geboden de dood en erger tot gevolg heeft.

De keuze die er momenteel open staat voor de mens is er dus ook geen van vrijheid te noemen. Vanuit een staat van verlorenheid kiezen voor redding en/of rechtvaardigheid is noodzaak. Een noodzaak die vele malen in de Bijbel vermeld is. Een noodzaak die hier ook nog eens benadrukt wordt, maar dan op de goede manier. Niet door onderwerping aan het door hemzelf veronderstelde profeetschap van Weinland en zijn dwaalleer maar aan God zelf en zijn wetten. Hij heeft u Lief en eenmaal in die Liefde opgenomen zal het een plezier zijn om Zijn richtlijnen voor uw leven in de praktijk te zien vruchtdragen. Dat is de keuze die wij als mens voorgelegd krijgen. Zijn juk is niet zwaar en de last die Hij ons oplegt is licht. Dat is de werkelijkheid.

Door deze Liefde geen enkele maal in zijn relaas te beschrijven als de voornaamste motivatie van God in zowel zijn schepping als voor de redding van de mensheid wordt duidelijk gemaakt hoeveel waarde Weinland aan deze Liefde hecht en hoever deze Liefde in hem is doorgedrongen. Dat schijnt zo weinig indruk op hem gemaakt te hebben dat hij niet eens de moeite waard vindt er in dit boek dieper op in te gaan. Behalve op pagina 70 waar hij stelt dat God zijn Liefde niet aan zondaren (overtreders van Zijn geboden) kan geven. Terwijl dat dus precies is wat God wel gedaan heeft. En nog steeds doet.

Vervolgens strooit hij daar ook nog eens de fictie in uit dat de aarde in het scheppingsverhaal herschapen werd inplaats van geschapen. Dat gaat eenvoudigweg voorbij aan het feit dat er voor het veronderstelde woest en ledig worden van de aarde door een conflict, waarvan de Bijbel zegt dat het in de hemelen werd uitgevochten en niet op aarde, er nog geen leven op aarde mogelijk was. Pas in de verzen daarna wordt beschreven dat God het licht maakte wat nu eenmaal onontbeerlijk is voor alle leven op aarde. Over de zon en de maan wordt veel geschreven in de Bijbel maar nergens dat zij eens uitgedoofd zijn geweest.

Er komt een tijd dat zij hun licht niet meer zullen geven en die tijd is nabij. Nog een korte tijd voordat de lange periode waarin er in Genade een keuze voor Liefde en leven gemaakt kan worden voorbij zal zijn. Daarna zal ook de keuze voor God nog wel een korte tijd openstaan maar dan zal die keuze met het leven van de mens die deze maakt zelf bekocht moeten worden. Dan is de genadetijd afgelopen waarin het offer van Yeshua als een aanbod van werkelijk generaal pardon voor de mensheid geldig is. Zijn leven voor uw leven. Dat is Liefde ten top. Je leven overhebben voor de ander. En dat heeft Hij voor ons gedaan.

En of al deze misleidingen nog niet voldoende waren maakt Weinland zich ook nog eens sterk om de uitspraak “Alzo lief had God de wereld…..” om te buigen naar de bewering dat Yeshua Jezus slechts gezonden was naar de stam van Juda. Daar begon het wel ja, dat klopt. Maar vandaar is het ook uit God verder gegaan.

Direct daarna (blz.225) leidt hij de aandacht van het werkelijke Babylonische afgodendom af door te stellen dat het valse christendom (de RKK) bij Simon Magus begonnen zou zijn. De oorsprong van de zonaanbidding en de eerste leer van de heilige drie-eenheid door mensen vertegenwoordigd stammen echter van Nimrod en co af en is in de Bijbel vermeld in de beschrijving van de tijden na Noach.

Nu is het natuurlijk zo dat de dwaalleren welke er in dit boek verzameld zijn iets nodig hebben om degenen die er door verleid worden wat elementen van duidelijke waarheid aan te reiken om zich aan vast te houden. Het geheel moet op wat goede gronden verdedigbaar blijven. Dat heeft een tweeledig effect. Er zijn er dan ook nog die, hoewel gedeeltelijk misleid, zich totaal afzetten tegen wat er in de doctrine naar voren wordt gebracht van iemand die zo duidelijk een valse profeet is. Die alles wat er beweerd wordt afwijzen en dus ook de elementen van waarheid die er in verwerkt zitten.

Deze elementen zijn, om kort te gaan, de leer van het houden van de geboden van God en het als onderdeel daarvan gedenken van de sabbat en de feest en treurdagen die er in de Bijbel zijn vastgesteld. Vrijwel de gehele charismatische beweging kan zich hiertegen op grond van het feit dat deze lering is opgenomen in de dwalingen van deze man nog eens extra afzetten als zijnde “wettisch denken” behorende bij valse profeten. Echter terecht stelt hij dat het volgen van Yeshua Jezus een levenswijze is volgens de geboden die er vanouds al opgetekend zijn. Zodoende maakt hij een leer die een juiste wandel combineert met een krom geloof.  Zo vormt ook het verzet tegen de RKK doctrine van de drie-eenheid die op goede gronden beschreven is zo een element. Slechts een selectief Bijbelgebruik kan deze stelling ondersteunen. Er zijn vele bijbelverzen aan te halen waardoor het tegendeel, het geschapene is niet gelijk aan de Schepper JAHWEH, Yeshua heeft echter wel alle macht en kracht van de Vader gekregen en is daardoor aan Hem gelijk geworden, aangetoond wordt. Maar dat maakt hen niet dezelfde persoon. Kollossenzen 1:15 is daar bijvoorbeeld een hele duidelijke van.

Kolossenzen 1:15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping,

Overigens grijpt hij die gelegenheid aan om steeds meer namen vast te plakken aan de naam JAHWEH die ons als enige aanbiddingsnaam is gegeven bij geschrifte van Mozes. Het begrip van God dat ons zonder meer uit de Bijbel en de Geest gegeven wordt vastplakken aan verschillende namen is natuurlijk een methode om dit begrip menselijk gesproken beter vast te kunnen houden maar draagt ook bij aan de gewoonte die bijvoorbeeld verankerd zit in de Islam om God met deze namen aan te roepen.

Deze Weinland, die zo in de war is dat hij ons door zijn kennis die doorschoten is van dwalingen wil laten verwerven wat wij reeds van God gekregen hebben, heeft over zichzelf in dit boek geschreven:

“Ofwel ben ik een zeer eloquent en een gek, óf ik ben door God gestuurd.”

Een andere keus is inderdaad niet mogelijk als je dat zo stelt. Wat hij als ordentelijk presenteert is bij nadere beschouwing en toetsing aan de Bijbel, een verzameling dwalingen die alle elementen van misleiding in het christendom verenigt in een leer waardoor hij zichzelf als machtigste getuige van God probeert te legitimeren. Daar moet je als mens die kennis genomen heeft van de Bijbel inderdaad gek voor zijn. Is het mogelijk voor een mens om zich van gekheid te bekeren? Ik hoop het wel voor hem. Zijn boek is een schoolvoorbeeld van alles waar wij als christenen voor dienen te waken.

Voor de goede orde nog even in het kort de juiste volgorde van de gebeurtenissen op mondiaal niveau zoals zij in de Bijbel geprofeteerd worden. Momenteel leven wij nog in de genadetijd. Dit zal nog het geval zijn tot vlak na de aardbeving die van Babylon (Irak) een woestenij zal maken die daarna nooit meer bewoond zal worden. Dat zal de nekslag zijn voor de wereldeconomie (dus niet alleen die van bepaalde landen en hun bondgenoten) en zal binnen de komende twee jaar en zelfs waarschijnlijk binnen het jaar gebeuren. Vrijwel direct daarna worden de gelovigen weggerukt van deze wereld en dat is tevens het einde van de genadetijd. De wereld zal onder de totalitaire heerschappij komen van de satan die dan ook in fysieke vorm aan het hoofd van deze regering zal staan.

Na zeven jaar waarin ook de gerichten van God over alle naties en volken voltrokken zullen worden zal er door Yeshua Ha Massiach en de Zijnen zelf een einde gemaakt worden aan deze regering die de wereld wederom aan de rand van een totale wereldoorlog zal hebben gebracht. Daarna begint het 1000 jarig Koninkrijk. Na deze duizend jaar vindt er nog een laatste zifting plaats onder de mensen. Pas in deze periode is er de werkelijke beproeving voor de mensheid hoe zij hun keuze in de praktijk hebben gebracht en of zij trouw zijn gebleven aan de Schepper. Zij mogen eerst duizend jaar groeien en leren zonder dat de satan hen dwars zit om daarna pas te bewijzen of zij en hun nageslacht beter op hun voeten staan dan Adam en Eva.

Dat er in deze opsomming van gebeurtenissen nog heel veel aan details oningevuld blijft (juist datgene over de donderslagen, gramschappen en bazuinen, oorlogen enzovoort waar Weinland zich zo gretig op werpt) is mijns inziens echt ondergeschikt aan de waarschuwingen die wij uit deze globale volgorde mogen halen. Volg de geboden van God op en blijf in Zijn liefde. Weet u geborgen in Hem en verkondig het evangelie tot redding zolang het nog kan. Help uw christenbroeders en zusters die in dwaalleren nederliggen weer op de voeten. Breng de boodschap van bekering aan de gemeenten die deel hebben aan de werken van Babylon of ga anders uit van deze gemeenten. Dat is wat extra belangrijk is in deze tijd. Bereid u zowel geestelijk als materieel voor op een moeilijke tijd waarin de economie volledig in elkaar zal storten.

Shalom

Ger Groenhart.

27 december 2008


 

 

|Eenheid| |Openbaring| |De Wegrukking| |The Rapture| |ACTUEEL| |Risicoanalyse| |TIK, TIK, TIK...| |Oproepen| |3 in 1 ?| |Vergeving| |Wet en Genade| |Werken| |Leiderschap| |Tienden| |Valse profeten|