Eenheid
Openbaring
De Wegrukking
The Rapture
ACTUEEL
Risicoanalyse
TIK, TIK, TIK...
Oproepen
3 in 1 ?
Vergeving
Wet en Genade
Werken
Leiderschap
Tienden
Valse profeten

Risicoanalyse

een risico-evaluatie betreffend de situatie in Irak en de regio van het Midden Oosten

 

DE NABIJE TOEKOMST VAN IRAK VANUIT VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN BEKEKEN.

Een risicoanalyse.          correspondentie: gw@groenhart.net

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INHOUD:

HET POLITIEK ASPECT

HET MILITAIR/STRATEGISCH ASPECT

HET SEISMOLOGISCH ASPECT

HET ECONOMISCH ASPECT

HET RELIGIEUS ASPECT

ANALYSE

PROGNOSE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

HET POLITIEK ASPECT.

Is heel nauw verweven met de religieuze opvattingen. De islam dicteert in tegenstelling tot het christendom prioriteit van Gods wetten in de wereld, boven die van regeringen. Zij zijn in een worsteling verwikkeld met zichzelf en de rest van de wereld over hoe men dat in de politieke praktijk wil brengen. Nationaalsocialistisch terrorisme of democratisch/theocratisch. Er komt een soort mix uit waar niemand echt iets mee aankan. Ondanks de verschillende opvattingen binnen de religie is er wel een homogeen Islambeleid naar buiten toe. De hele regio wordt bevolkt door de Arabische volkeren. Met uitzondering van de Palestijnen die hun wortels noordelijker hebben liggen en de Israëlieten die een geval apart zijn mede doordat zij een andere religie aanhangen. De politiek is al vijftig jaar voornamelijk bezig met het conflict rond deze etnische en religieuze scheidingen. Politieke agenda's worden er omheen gemaakt. Alle grote natie's van de wereld bemoeien zich met dit conflict. Het is een politieke hotspot.

HET MILITAIR/STRATEGISCH ASPECT.

Het is de ambitie van Iran de dominante factor in de regio te worden. Het (gewelddadig) van de kaart vegen van Israël is een onderdeel van die ambitie. Zij zijn nu zowel in het oosten als in het westen door de USA-alliantie afgesneden van het over land realiseren van deze ambitie. Daar is Iran echt nijdig over, temeer omdat ze al zo'n 25 jaar aan een plan hadden gewerkt om langs die weg iets voor te bereiden (via Palesteinse bewegingen in Libanon, Syrie en Gaza wapens stockpilen en dan blitzkriegen). Dat plan is nu heel wat moeilijker en op onderdelen onuitvoerbaar geworden. Iran concentreert zich nu op de ontwikkeling van raketten en nucleaire mogelijkheden. Ze worden ook steeds openlijker vijandig met wapens tegen de troepen in Irak dat nu hinderlijk tussen hen en hun bondgenoten in ligt.

Hoewel er wel beweerd wordt dat olie het voornaamste motief voor de inval in Irak was is het toch opmerkelijk dat deze vlak voor de voleinding van de plannen van Iran om een grote aanval op Israël te plegen plaatsvond. De frustratie bij Iran is dus groot. Over en weer worden er bedreigingen geuit. Tot aan genocide toe. Het is een publiek geheim dat Iran met raad, daad en financiële bijstand verwikkeld is in al het verzet tegen de USA-alliantie in de bezette gebieden en in het conflict rond Israël. Toch heeft het geheel iets van een status-quo momenteel. Iran is bang voor een tweefrontenoorlog aan de eigen grenzen en durft geen groot offensief tegen de USA-alliantie te beginnen. Ze zijn ook kwetsbaar vanuit de lucht en zee. De alliantie is tevreden met dat gedeeltelijke status-quo en bouwt aan stabiliteit.

Het is logisch om aan te nemen dat Iran zich zal blijven verzetten tegen de buitenlandse aanwezigheid in de regio die zij als haar eigen achter- en voortuin beschouwt. Ook zijn zij bezig om de door de inval doorkruiste plannen om Israël aan te vallen naar alternatieven om te werken. Dat is vijf jaar geleden begonnen natuurlijk. Het is ook logisch te veronderstellen dat dit verzet op zo kort mogelijke termijn gepleegd zal worden want het verstrijken van de tijd werkt momenteel tegen Iran. Dat zou ook in kunnen houden dat het veel rustiger wordt. Zodat er sneller teruggetrokken wordt. In dat geval heeft Teheran kennelijk de indruk dat er in de opbouw voldoende infiltratie gepleegd is om direct na terugtrekking van Irak een vazalstaat te maken. De regio is ook een militaire hotspot.

HET SEISMOLOGISCH ASPECT.

De regio is doorsneden met breuklijnen. Fricties van de plaatbewegingen van India, Afrika en het Arabisch schiereiland komen op het scharnierpunt Turkije-Syrië-Irak samen. De breuklijnen lopen verder door Iran, Afghanistan, Pakistan tot in India. Kijkend naar de seismische aktiviteit van de afgelopen eeuw in de regio zien we het volgende.

Een schokfrequentie van bevingen van 6.0 op de schaal van Richter of daarboven, die zich voor de afgelopen vijftig jaar meer dan verdubbeld heeft. Voor de afgelopen vijf jaar is dat bijna verviervoudigd. Vanaf dat er duidelijke pauzes in de frequentie te onderscheiden zijn zien we dat er na die pauzes (langste vier jaar en de kortste twee) telkens een toename van de frequentie is ten opzichte van daarvoor en dat dezen zich niet herstellen naar oudere waarden.  Kijken we naar alle regio in de wereld dan zien we daar een zelfde patroon. Met name na 1997 is er wereldwijd een heftige toename van zware schokken. Van drie tot vier meldingen wereldwijd per jaar in het begin van de vorige eeuw, naar het tienvoudige daarvan nu. Vooral in 2003 en 2004 (het jaar van de tsunami) is de lijst geregistreerde schokken lang. In de Irakregio waren er toen vijf schokken. In de gehele periode na '97 tot nu waren dat er achttien. Er is  nu wéér sprake van een pauze sinds januari 2007.

Gegevensbron USGHR quake hazard program. http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/

Een merkwaardig half-synchroonverschijnsel dat de regio heeft met het patroon over de rest van de wereld zien we niet terug in andere regio van de wereld. Dat maakt het de absolute seismische hotspot van de aarde. Heel veel bewegingen komen daar samen of ze komen er vandaan.

Wanneer we deze informatie toepassen op wat er voor ons ligt, dan komt er naar alle waarschijnlijkheid binnen twee jaar weer een serie bevingen met een frequentie van, naar het zich laat aanzien, vijf  tot zes zware schokken per jaar in de regio. Wat dit voor de overige regio betekent laat zich moeilijker voorspellen. Dat er daar ook hevigere dingen zullen gebeuren is duidelijk. Waar ze zullen gebeuren niet. Vroeger was het nieuws als er een dergelijke schok was. Er wordt nu nauwelijks naar gekeken als er geen duizenden slachtoffers vallen. Er zijn lijsten waar ze op genoteerd worden.

Maar goed, er gaat dus een aardbevingswaarschuwing uit, ook voor de regio. Hoe erg het wordt? Dat is niet exact aan te geven. Dat komt door het feit dat er veel dun- of onbevolkte gedeelten zijn. Komen de schokken daar, dan is het niet zo erg. In de dichter bevolkte gebieden zijn er heftige gevolgen geweest.

Een grafische registratie van de aardbevingen in de maand september 2008.

 

 

HET ECONOMISCH ASPECT.

Olie en drugs zijn voorname exportprodukten en als zodanig is het niet verwonderlijk dat veel landen en machtsblokken in de wereld interesse hebben in het gebied. Beurzen reageren sterk op wat daar gebeurt. Okee, beurzen reageren op wat er overal gebeurt zult u zeggen. Dat is waar, maar ze zeggen niet altijd precies waarom. De huidige crisis in het kredietwezen zou veroorzaakt zijn door slechte hypotheken. Daar geloof ik niet zoveel van. Oorlogen kosten geld. Rampen kosten geld. Er wordt ook wel aan verdiend maar altijd veel minder dan het kost. Rampen en oorlogen zetten de economie onder druk. En zorgen dat kredieten onbetaald blijven.

Er zijn zoveel rampen en zoveel oorlogen, met zoveel economische schade wereldwijd geweest in de decennia die achter ons liggen, dat banken en het verzekeringswezen onder druk zijn komen te staan. Dat dezen het verhalen op betalers met achterstand is iets anders. Waarom ze dat niet gewoon zeggen? Nou ja, ik denk omdat het voorlopig nog niet afgelopen is. Dat weten zij ook wel. Ik denk dat men hoopt het ook in de toekomst aan te kunnen als er nu geen paniek komt.

Het seismologisch perspectief zowel als het militair/strategisch perspectief werpen daar echter een somber licht op. De politiek blijkt onmachtig tot oplossingen, de economie blijft verliezer. Het is ook een economische hotspot.

HET RELIGIEUS ASPECT.

Het is overbekend in deze dagen dat er een hevige tegenstelling tussen islam en joden/christenen bestaat. Die is er overigens al heel lang. Van oudsher werden christenen geweerd en moesten de joden extra belasting betalen om hun godsdienst uit te mogen oefenen. Later mochten christenen dat ook. Nu is dat weer een stuk minder. Het gaat verloren in het tumult wat moslims maken over wat ze ervaren wanneer ze in een cultuur met andere wortels terechtkomen, en wanneer ze uitkomen voor hun geloof. Maar andersgelovigen en speciaal christenen in moslimculturen betalen nog steeds extra belasting en als ze publiekelijk hun geloof uitdragen, worden ze gevangen gezet of gedood. Samenkomsten zijn niet toegestaan.

Tot hier over tolerantie. Die is ver te zoeken en niet te vinden in de islamgerelateerde opvattingen, behalve als behoefte voor zichzelf. Waar tolerantie is naar andere religies, wijkt de islam. Het religieuze motief wordt in de islamculturen gezien als voorname aanleiding voor de inval. Als bron van wereldgodsdiensten is de regio ook een religieuze hotspot.

ANALYSE.

We kunnen dus waarnemen dat religieuze, politieke en strategisch/militaire aspecten geen hoopvolle perspectieven bieden. De religieuze tegenstellingen vergiftigen de politiek zodanig, dat er militaire aanwezigheid nodig blijft. De militaire aanwezigheid zorgt er weer voor dat de religieuze tegenstellingen scherp blijven. De economie is een grote verliezer in dit geheel. In een kwetsbare opbouwfase is de bevingsdreiging een soort zwaard van Damocles wat boven deze situatie hangt. Een dreiging die niet af te wenden is.

PROGNOSE.

In prognose kunnen we voor de duidelijkheid uitgaan van drie modellen. Negatief, positief, en iets wat daar het midden in houdt.

Negatief: Zowel in de regio Irak als in andere regio van de wereld ontstaat er zware schade door seismische aktiviteiten. Een serie aardbevingen die nog ontwrichtender zullen zijn dan de vorigen. Natuurlijk bovenop wat er eventueel nog meer kan gebeuren aan andere natuurrampen. Oliewinning stagneert voldoende om een energiecrisis te veroorzaken. Economische schade is groot genoeg. De beurs gaat onderuit. Gedwongen vroegtijdige terugtrekking alliantie. Iran ziet zijn kans schoon en valt Irak ("zachte coup") en Israël aan. Het conflict laait op.

Positief: Wordt het alleen als er geen dichtbevolkte steden en industriegebieden getroffen worden door de bevingen die er onherroepelijk aan komen. En als er niet teveel andere natuurrampen zoals tornado's en overstromingen gebeuren. De beurzen kunnen zich dan herstellen. Het plan van terugtrekking wordt uitgevoerd en er blijft een situatie achter met dezelfde kenmerken als nu. Een regio die politiek onafhankelijk van Iran is. Met buffers tussen Iran en Israël (zolang het duurt). Geen garantie voor rust, maar hopelijk voldoende om grote conflicten te voorkomen. Militaire aanwezigheid blijft vereist.

Midden: Minder schade maar nog steeds een economie die uiterst zwaar belast wordt. Iran heeft daar minder last van en voert de vijandelijkheden in Irak en Afghanistan op. Het wordt steeds meer een conflict dat uitgevochten wordt door de lokale bevolkingen. Totdat de buitenlandse militairen weg zijn. Dan roept er ééntje op het slagveld dat Alla Akbar is en vervolgens loopt iedereen over.

Dat zijn wat scenario's die verschillende mogelijkheden weergeven. Verder uitdiepen van de aspecten heeft daar geen tot weinig invloed op, met uitzondering van verdere verdieping in het religieus aspect. Verassend genoeg.

In de Koran heb ik niets gevonden om deze situatie te kunnen duiden. Die heeft het niet zo speciaal in exacte termen over deze tijd. Het kan ook aan mij liggen. Dat ik iets mis ofzo. Maar behalve oproepen tot vredelievendheid en goed menselijk gedrag op het individuele vlak levert dat geen dingen op die we exact op deze situatie kunnen betrekken.

In de Bijbel is dat anders. Daar wordt veel geschreven over historische verhoudingen en huidige ontwikkelingen in de regio. Ondertussen zijn de namen veranderd. Maar alles wat er over geschreven is kunnen we terugvinden onder de trefwoorden Babel en Babylon. Een oude kaart is voldoende om ons, voor wat namen en lokaties betreft, op de hoogte te brengen. Babylon is Irak of Bagdad. Iran is het rijk van de Meden.

In het boek van Jesaja vinden we teksten die onmiskenbaar bij het huidige conflict in Irak horen. Hoofdstuk 13 is de Godsspraak over Babel. Jesaja 13:4 Hoor, een gedaver op de bergen als van veel volk. Hoor, een rumoer der koninkrijken van verzamelde volken. De HERE der heerscharen monstert een krijgsheer.

Nooit eerder in de geschiedenis is dit voorgekomen in Irak. Pas in het huidige conflict is er sprake van koninkrijken van verzamelde volken. Er gaven 35 naties steun aan de inval, waaronder actief minstens twee confederaties (koninkrijken) van volkeren. De USA en het UK. Wellicht is Australië ook als zodanig te beschouwen. Presidenten en andere machthebbers worden ook als koningen betiteld in de Bijbel.

Ik weet niet wat u ervan vindt. Maar ik vind dat wat. Stel u voor: Er is een man en die leeft zo omstreeks 730 voor Christus en die heeft het vervolgens over dingen die meer dan vijfentwintig eeuwen op zich zullen laten wachten. En dat doet hij dan in een boek waarvan we zeker weten dat het al zo'n achttien eeuwen in ongewijzigde vorm is doorgegeven. Qua inhoud. Natuurlijk zijn niet alle vertalingen hetzelfde. Schrijft hij nog meer?

Jesaja 13:3 Ik zelf heb mijn geheiligden een opdracht gegeven, ook heb Ik mijn helden tot voltrekking van mijn toorn geroepen, mijn van overmoed juichenden.

Sinds het begin van het conflict is er van de kant van de USA een lange rij van optimistische voorstellingen van zaken geweest. In het begin waren ze helemaal euforisch. Ik kan me nog herinneren dat er gedacht en gezegd werd dat de overwinning een kwestie van weken zou zijn. Tot nu toe (maart 2008) komt men daar nog steeds meer op terug. President Bush is meermalen uitgemaakt voor een religieuze whacko en ik denk dat dit op grond van o.a. deze tekst is gebeurd. En er is nog meer.

Jesaja 13:17 Zie, Ik wek tegen hen de Meden (Iran) op, die zilver niet achten, noch in goud behagen hebben; Jesaja 13:18 hun bogen vellen knapen: zij kennen geen erbarming met de vrucht van de schoot en zelfs kinderen ontzien zij niet.

Het laatste vers vind ik een treffende omschrijving van terrorisme. En het eerste vers zet Iran in z'n huidige positie en ten opzichte van die koninkrijken. Zij laten zich niet kopen.

Jesaja 13:19 En Babel, het sieraad der koninkrijken, de trotse luister der Chaldeeën, zal worden als Sodom en Gomorra, toen God ze ondersteboven keerde;

En hoe zal dat gebeuren? Aardbeving(en).

Johannes, een tijdgenoot van Jezus omschreef deze aardbeving als de grootste ooit door mensen gezien. Met vulkanische activiteit. Met wereldwijde klimaatverschijnselen zoals hagelstenen met een diameter van een halve meter en gekleurde neerslag. En weet u wat? Zelfs als u niet in God gelooft, is het goed toch maar een voorraadje aan te leggen waarmee u zo tegen augustus/september 2008 drie tot zes weken kunt overbruggen in de voor u essentiële zaken. Vanaf dan tot vroeg in 2010 kan het elk moment gebeuren. Jesaja vertelt ons dat het snel zal gebeuren. Dat betekent in Bijbelse termen dat er wat jaren overheen kunnen gaan voordat het zover is. Sommige van die jaren zijn al verstreken. Ik denk dat het tijd is om hem collectief serieus te nemen. Wat denkt u?

Er is een weg die Yeshua Messiach Jezus Christus heet om dat op de juiste manier te doen. U kunt vanaf nu (zoals in ieder moment hiervoor in uw leven) met Hem beginnen te praten. Een goed begin van dat gesprek is “Bedankt voor de waarschuwing”. Toon wat dankbaarheid. En voordat u het weet toont Hij u nog meer.

Ik wil dit simpel houden wanneer dit uw eerste serieus contact is met de Heer. Ik raad u aan een Bijbel aan te vragen op   http://www.bijbelindebus.nu/    en leest u de eerste brief van Johannes. Die bevat waardevolle bescherming voor een pure ontwikkeling van goede relaties. Kijk kritisch naar kerken die tienden heffen en een prominente leider(sklasse) hebben die u voorschrijft wat u dient te doen en laten. Luister naar de Heilige Geest. Kijk waar het geld naartoe gaat. Kijk uit voor gemeenten of kerken waar men zich met van alles en nog wat bezig houdt, behalve met de praktische voorbereidingen voor wat ons te wachten staat. Zij zouden druk moeten zijn met waarschuwen en zo. Wanneer zij dat nog niet doen heeft u iets aan hen bij te dragen. En als ze daar iets op terughebben kunt u beter wegwezen van daar. 

OVER DE AARDBEVING(EN):

 

Openbaring 16:18 En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot.

 

Openbaring 16:19 En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven.

 

Goed, ik weet dat dit wat snel gaat. We hebben nu dus zeven verzen uit de Bijbel gehad. En daar is het militaire aspect duidelijk in terug te vinden. Ook zijn de betrokkenen geïdentificeerd. Dat was in Jesaja. En nu komt dus  Johannes en die heeft het over het seismische aspect. Johannes was een tijdgenoot van Jezus. Hij dronk geen koffie met Jesaja.

 

En dan heeft hij het er over in termen die niet binnen de gemaakte prognoses gevat zijn. Dus als er een prognose gemaakt wordt waar deze informatie ook bij betrokken is dan ziet dat er zo uit:

 

Seismisch gezien kijken we dan niet meer naar platen die langs elkaar schuren maar die frontaal op elkaar botsen. Daar is een wet van traagheid op van toepassing. Dat wil zeggen dat, vanaf het moment van het eerste contact, de massa die er bij de botsing betrokken is, bepaalt hoeveel druk er uiteindelijk uitgeoefend wordt op het contactvlak. En hoe lang het duurt voordat de platen zich weer van elkaar verwijderen na de botsing. En met welke kracht. De schokken ontstaan dan ook doordat er onder zeer hoge druk gesteente wordt samengeperst.

 

Aan de statistieken is te zien dat dit  contact echt goed is gelegd sinds 1950. Als ik het goed begrijp dan kan elk van een aantal pauzes die er geweest zijn het moment aangegeven hebben dat de botsing voorbij was en dat de platen zich weer van elkaar verwijderen in plaats van te botsen. In zo'n geval kan het volgende gebeuren.

 

Openbaring 18:8 Daarom  zullen   haar   plagen  op  één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft.

 

De platen wijken van elkaar en er komt magma omhoog op de breuklijn onder het vroegere Babylon. En er komt een serie bevingen die Bagdad verwoest en de steden van de volken laat instorten. Dat gaat gepaard aan hevige milieuverschijnselen. Hagelbuien met stenen van bijna een have meter grootte worden ook door de Bijbel in het plaatje gezet. Wereldwijd. De Eufraat, de Tigris en de magma zorgen samen voor een enorme toename van waterdamp in de atmosfeer.   

 

Jesaja 13:14 En  het   zal   geschieden,   dat   zij   als   een opgejaagde gazel en als schapen die niemand bijeen houdt,  zich  zullen  wenden  ieder  naar zijn eigen volk, en zullen vluchten een ieder naar zijn eigen land.

 

De alliantiepartners krijgen andere zorgen. Ze gaan weg. De beurzen crashen volledig. Energietekorten komen er zeker. De regio zal voor langere tijd noodgebied zijn. En daarbuiten zal er ook veel ontregeld worden.

 

In dat scenario zitten we nu dus in alarmfase oranje. Tijd om ons voor te bereiden. En ik weet al weer niet hoe het er bij u voorstaat, maar ik vind dit heel wonderlijk. Over meer dan twintig eeuwen heen spreekt een boek over unieke combinaties van omstandigheden die vandaag gelden. Over bijzonder gesproken.

 

VOORZORGEN.

 

Lieve mensen, zorg dat u voor wat betreft essentiële zaken (geen diepvries) een periode kunt overbruggen van drie tot zes weken en dat u ook wat contant geld voorhanden heeft. Dat zijn geen overbodige maatregelen. Er is voldoende tijd om dat op een sociale en economisch verantwoorde manier te doen. Spaar wat uit uw mond en koop iets extra. Als we dat rustig doen wordt iedereen daar blij van. En doe dat dan zo tussen nu en augustus/september van dit jaar. Vanaf dan kan het ieder moment gebeuren. Als het daarna nog langer dan een jaar duurt voordat het ploft zou dat mij erg verbazen. Maar het kan wel. Theoretisch. De Bijbel geeft aan dat we met weeën te maken hebben. Zo tegen het einde komen die steeds sneller. Hou er rekening mee dat er wat storingen in de energielevering zullen voorkomen. 

 

 

En weet u wat de beste voorzorg is? De God van Abraham, Isaäk, Jakob en Israël erkennen. Daar is een weg voor. En dat is Yeshua Messiach Jezus Christus. 

 

Shalom en Zegen toegebeden,

 

Ger Groenhart.

 

gw@groenhart.net 

Amsterdam, 13 April 2008.

NAWOORD.

Er zullen best mensen zijn die vinden dat de Heer niet thuis hoort in een risicoanalyse, en die het geheel als een verkapte poging tot iets anders zien. Toch is Hij onlosmakelijk verbonden met de beschreven gebeurtenissen. En iederéén blijkt risico te lopen. Wanneer wij tegenwoordig het woord geloof in de mond nemen drukt dat meestal uit dat wij iets niet zeker weten. Zo van "ik geloof dat de tram om kwart over gaat". Dan kijkt niemand er van op als dat niet zo is. De echte definitie van geloof heeft met zekerheden te maken. Zekerheden komen voort uit betrouwbare informatie. U mag het zeker weten. Hij is er ook voor u. Twijfelt u daar nu nog aan? Over een tijdje vast niet meer.

AANVULLING d.d. 4-10-2008

Veel mensen in christelijke kringen geloven dat Babylon belichaamd wordt door het Vaticaan en dat de vernietiging van het economische en politieke systeem dat daaraan gekoppeld is samenvalt met de vernietiging van de geografische plek waar deze gevestigd is. Zij voorspellen meestal een derde wereldoorlog plus  kernconflict om de in Jesaja geprofeteerde verwoestingen te verklaren. De verwijzing naar Sodom en Gomorra geven echter een direct ingrijpen van G'd aan waar óók geen menselijk ingrijpen tussen zat.

Bij het opnieuw opzetten van deze site heb ik ten opzichte van de oude indeling het eerste deel van het artikel opnieuw ingedeeld en aangevuld met een deel van het vervolgartikel om het geheel wat samenhangender te maken. In de tekst zelf zijn sinds april geen ingrijpende veranderingen aangebracht behalve dat ik de geschatte tijdsduur voor de ontwikkelingen heb losgelaten (d.d. 13 augustus 2011).


 

 


|Eenheid| |Openbaring| |De Wegrukking| |The Rapture| |ACTUEEL| |Risicoanalyse| |TIK, TIK, TIK...| |Oproepen| |3 in 1 ?| |Vergeving| |Wet en Genade| |Werken| |Leiderschap| |Tienden| |Valse profeten|