Eenheid
Openbaring
De Wegrukking
The Rapture
ACTUEEL
Risicoanalyse
TIK, TIK, TIK...
Oproepen
3 in 1 ?
Vergeving
Wet en Genade
Werken
Leiderschap
Tienden
Valse profeten

Eenheid

Een beschouwing over het lichaam van Jeshua

                                                                               EENHEID

 

Johannes 17:21 opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

In het geciteerde vers staat duidelijk te lezen; opdat zij ALLEN één zijn...........
Velen schijnen te denken dat wanneer zij de Heilige Geest onvangen hebben en zich één weten met Jezus dit voldoende is. Geleid door de Geest weten zij zich in de waarheid die de Christus is en handelen en leven daarin.

Nu is daar geen tekortkoming aan te ontdekken wanneer er binnen gezeten wordt met de ramen en deuren op slot. Maar wat zien wij wanneer wij naar buiten treden?
Dan zien wij dat er velen zijn die de naam van Jezus belijden in grote onenigheid elkaar ontmoeten. Het ALLEN één zijn en als lichaam van de Christus onverdeeld zijn is ver te zoeken. Zolang er geen fundamentele discussiepunten in het geding zijn lukt het ons aardig om in intergemeentelijke aanbidding naar Jezus en de Vader JHWH in de Liefde te blijven. Zodra het echter wat verder gaat dan erkenning van de Allerhoogste (bijvoorbeeld als het erover gaat wat Zijn naam is, en of er nou drie-eenheid is ja of nee) dan blijkt de onenigheid groot te zijn.

Getuige het vers dat het begin van deze overdenking vormt is aan het ALLEN één zijn verbonden dat juist daardoor de wereld zal geloven dat Jezus door de Vader gezonden is. Geloven in de zin van overtuigd worden. Het allerbelangrijkste wat onze Heer voor ogen stond bij Zijn komst in het vlees.

Onze opdracht van Jezus, en daardoor ook het verlangen van ons hart, bestaat uit het brengen van de goede boodschap opdat de mensen die wij daarmee bereiken niet onder het oordeel van God over deze wereld komen. Het praten over deze oordelen wordt over het algemeen in bepaalde geloofsstromingen niet als de goede boodschap gezien en als zodanig wat weggemoffeld wanneer wij met nietgelovigen in gesprek gaan. Toch is de Liefde van Jezus en de betekenis van zijn offer daar direct mee verbonden.

Willen wij deze eenheid allen beleven? Dan is het zaak goed te kijken naar wat ons verdeeld houdt en waar dat aangrijpt. De grond van de verdeeldheid wordt aangegeven in de brieven aan elke engel van elke van de zeven gemeenten die in de Bijbel genoemd worden. Daarin worden veel misstanden genoemd.

Uit deze brieven kunnen wij begrijpen dat de engelenhoeders van de gemeenten voor de gemeenteleden waarschuwingen ontvangen die er niet om liegen. De vraag is; dienen wij ons aangesproken te voelen als de geestelijke krachten der gemeenten op zo een manier worden aangesproken? Mijn antwoord daarop is ja. Zoals de engelen voor ons strijden en gestreden hebben in de hemelse gewesten, zo kunnen wij voor hen strijden hier op aarde. Tegen de gesignaleerde zwakheden in de brieven. Zo helpen wij de engelen van de gemeenten zich daartegen te verzetten.

Sinds de Openbaring zijn er echter wel wat ontwikkelingen geweest voor wat betreft de eenheid in het lichaam. In de wereld is te zien dat de kerken zich aan het samenvoegen zijn. Daarbij hoeven wij niet zo naar de eucumene te kijken. Dat is de imitatie van de tegenstander en die behoeft niet onze grootste aandacht.Toch is het opmerkelijk dat daar de grootste aandacht vaak wel naartoe gaat.

Eerder horen wij onze aandacht te richten op wat er in het geestelijk vlak aan eenwording in het lichaam mogelijk is gemaakt. De grenzen en de verdeeldheid daarmee samenhangende, die eeuwenlang het lichaam van Christus verdeeld heeft gehouden in zeven gemeenten zijn aan het wegvallen.

Het lichaam kan meer en meer één worden. Geestelijk is daarvoor de weg vrijgemaakt. Wat ons tegenhoudt? De als stokpaardjes vermomde zwakheden van de gemeenten. De namen van deze gemeenten zijn ondertussen meestal wat anders geworden en de kenmerkende zwakheden zijn niet meer begrensd terug te vinden in het geestelijk goed (en kwaad) wat ons in de diverse geloofsstromingen wordt voorgehouden. Toch zijn zij nog wel herkenbaar.

Efeze: Eerste liefde verzaakt. Weder de eerste werken doen.

Smyrna: Rijk lijkend maar verdrukt en armoedig. Onder laster van hen die zeggen Joden te zijn.

Pergamum: afgodenoffers eten en hoereren en vermenging van het geloof met (griekse) filosofie

Tyatira: Izebel, valse profetiëen, afgodenoffers eten en hoereren.

Sardes: dood terwijl gij genkt dat gij leeft. Geen van de werken vol bevonden.

Filadelfia: de gunstige uitzondering. Kleine kracht! grote zegen. Een zuil in de tempel te zijn!!!

Laodicea: Noch koud noch heet. Rijk maar jammerlijk naakt en ellendig. Geen witte kleren.

Deze aansporingen gelden deze dagen ook voor ons allen als persoon. Eenieder zal er wel iets van herkennen in zijn of haar leven.

Wij worden verdeeld gehouden door de traditionele opvattingen, de stokpaardjes die er gehanteerd worden. Die komen er meestal op neer dat de pot de ketel verwijt dat zij zwart ziet.

Tweemaal komen de begrippen afgodenoffers en hoereren voort. Op het niveau van gemeenten dienen wij daar de offers aan de mammon en de hoererij met babylon in beschouwing te nemen. Het geld wat zo een voorname rol speelt, het achterna lopen en het vereren van bekende personen, het meegaan in het veranderen van de tijden (shabbat niet meer aanmerken, de gregoriaanse kalender etc.). En als een heel voornaam werk van babylon mag het verketteren van andere gelovigen gezien worden. Verdeel- en heerstactieken gebaseerd op de begrippen valse leer en valse broeders hebben het lichaam werkelijk in stukken gesneden die elkaar de Geest ontzeggen vanwege een leer die vals genoemd wordt maar meestal bij nadere beschouwing slechts niet compleet is. Deze wordt dan als valse leer aangemerkt en de volgers ervan als valse christenen. Een praktijk die er denominationeel gesproken ingezet is door de RKK en overgenomen is door de aan haar geaffilieerde denominaties.

De eerste werken doen bestaat eruit dat wij de werken van barmhartigheid in de praktijk brengen (zie de gelijkenis van de barmhartige samaritaan) en vals profeteren is aan de orde van de dag, in de meeste kerken en gemeenten wordt daar wel aandacht aan geschonken. Meestal gaat het om tijdsbepalingen voor de wederkomst van de Heer die achterhaald worden. Of om voorspellingen van conflicten of calamiteiten die uitblijven.

Bij het dood zijn terwijl gij denkt dat gij leeft mogen we denken aan zelfrechtvaardiging en een trotse houding tegenover de armen van geest die zoals wij weten in de bergrede als eersten zaliggesproken (=opgeschreven in het boek der levenden) zijn. Het veelgehoorde of geinsinueerde maar JIJ hebt de Geest niet dus ga maar eens rap op verbetering aan. In deze kringen wordt ook veel gesproken over de kronen die er voor gelovigen weggelegd zijn en wordt er telkenmale toe opgeroepen ons uit te strekken naar meer en hoger.

Groot is de verleiding om de gemeente waartoe men behoort te vergelijken met één van de genoemde zeven gemeenten en de daaraan eigen zwakheden over het hoofd te zien of te rechtvaardigen vanuit de omstandigheden waarin de wereld verkeert. Bekering is in alle gevallen een optie die in dezelfde brieven aangereikt wordt. Dat wordt er gevraagd.

Gemeenten hebben allemaal geld nodig om hun wereldse structuur te handhaven. Binnen afzienbare tijd zullen zij hun begrotingen niet meer kloppend kunnen krijgen. Zal het dan pas tijd zijn om zich meer met de Geest dan met de wereld bezig te houden? Of zal daar wegens gebrek aan bekering en eenheid een grote afval plaatsvinden? 
 

Wie tot het verenigde lichaam van Yeshua wil behoren, en aan de vereniging mee wil werken, kijkt echter naar alle zwakheden die de scheiding tussen de verschillende leden vormen. Dat is de individuele bekering die tot inzicht leidt. Het inzicht dat de hand de voet aan het slaan is enzovoort, enzovoort. En dat wij allen het hoofd wat Jezus Christus is, hiermee bedroeven. Dat is het inzicht wat er nodig is om tot bekering te komen. Leiders en voorgangers dienen daarop aangesproken te worden. Zowel Jezus als de engelen die over de gemeenten gesteld zijn verwachten dat van ons.

Voor degenen die zich van een (de) gemeente(n) afgescheiden hebben is het zaak zich op het individuele vlak te spiegelen aan de beschreven zwakheden. Dezen verhinderen de saamhorigheid onderling en dat is toch wat wij als opdracht juist voor deze tijd mogen aanvaarden. Het wijzen met de vingers naar elkaar heeft alleen zin wanneer wij dat óók naar onzelf doen.

14-10-2008

Shalom in de liefde en saamhorigheid van Yeshua Jezus Christus.

G.W.Groenhart


 

 

|Eenheid| |Openbaring| |De Wegrukking| |The Rapture| |ACTUEEL| |Risicoanalyse| |TIK, TIK, TIK...| |Oproepen| |3 in 1 ?| |Vergeving| |Wet en Genade| |Werken| |Leiderschap| |Tienden| |Valse profeten|